BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozielski Robert
Title
Znaczenie reklamy dla zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw
The Importance of Advertising for Competitive Capacity of Polish Enterprises
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2000, t. 150, 119 s., bibliogr. s.115-118
Keyword
Reklama, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencja reklamowa, Przewaga konkurencyjna, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa, Strategia reklamy
Advertising, Enterprise competitiveness, Advertising competition, Competitive advantage, Corporation strategies, Marketing strategy, Advertising strategy
Abstract
Działalność reklamowa jest wynikową sytuacji rynkowej i celów firmy oraz stwarza okazję do wyróżnienia firmy na tle konkurencji. Firmy, które są świadome roli i znaczenia reklamy w działalności rynkowej przedsiębiorstw są w stanie uzyskać istotną przewagę konkurencyjną. Praca ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania: 1) Jaki jest stopień realizacji funkcji reklamy w przedsiębiorstwach polskich jako czynnika wyznaczającego zdolność konkurencyjną firmy? 2) Co determinuje zakres realizowanych funkcji reklamy? Praca składa się z trzech części. W części pierwszej autor prezentuje różne podejścia do określenia miejsca i roli reklamy w marketingowej strategii firmy oraz wyznacza podstawowe funkcje reklamy i determinujące je czynniki. Część druga poświęcona jest zewnętrznym determinantom realizacji funkcji reklamy. Przedmiotem szczególnej uwagi stają się prawne warunki prowadzenia działalności reklamowej, stan infrastruktury rynkowej (struktura mediów, rynek agencji reklamowych i badawczych) oraz postawa odbiorców wobec reklamy, jako instrumentu promocji. W części trzeciej, po opracowaniu modelu procesu realizowania działalności reklamowej w przedsiębiorstwie i w oparciu o wyniki badań własnych, autor dokonuje oceny prowadzenia działań reklamowych przez przedsiębiorstwa polskie. Analiza koncentruje się na: poziomie wydatków reklamowych, celach i stopniu formalizacji procesu reklamy, strukturze wykorzystywania środków przekazu i stopniu korzystania z informacji rynkowych w procesie ich selekcji, a także zakresie prowadzonych prac nad skutecznością reklamy.

The paper devoted to different approaches to define place and role of advertising in marketing strategy of the firm and determines basic functions of advertising. The author shows external determinants of advertising function. Next presents legal aspects of advertising activity. The author worked out the model of advertising activity process in enterprise and assessed advertising activity in Polish enterprises. (M.P)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu