BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniak-Moczuk Krystyna
Title
Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim
Changes in Human Factor Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 851, s. 520-527
Keyword
Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Lider w przedsiębiorstwie, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne
Quality management, Total Quality Management (TQM), Human Resources Management (HRM), Leader in enterprise, Managers in a enterprise, Globalization of enterprise activity, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Autorka proponuje rozpatrzenie znaczenia kapitału ludzkiego w kompleksowym systemie zarządzania jakością w układzie: człowiek -organizacja -gospodarka- państwo. Poziom pierwszy tego układu - dotyczący indywidualnych zachowań ludzi w zakładzie pracy - prezentuje na przykładzie zachowań lidera w stosunku do podwładnych. Na drugim poziomie analizowanego układu zwraca uwagę na czynniki skuteczności stylu kierowania. Na poziomie gospodarki czynnik ludzki wiąże ze zmianami mechanizmu zarządzania (przejście do systemu zdecentralizowanego). Natomiast kierowanie czynnikiem ludzkim na poziomie państwa powinno, zdaniem autorki, polegać na pobudzaniu wiary w możliwości samodzielnego wydobycia kraju z trudności gospodarczych. Podkreśla również wpływ globalizacji na zmiany w zarządzaniu ludźmi

What as presented in this article was the significance of the human factor in the complex system of quality management. Human capital is analysed on four levels: a) man - shaping individual human behaviour in a company, b) organisation - efficiency factors of management style, c) economy - the management mechanism change, d) the state - influence of globalization on changes in managing people.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu