BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siekierski Jan (Wydział Ekonomii)
Title
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej
The Restructuring of Polish Agriculture in the Period of System Transformations
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 19-28
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja rolnictwa, Stowarzyszenie Polski z WE, Gospodarka żywnościowa, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Zatrudnienie w rolnictwie, Struktura produkcji rolniczej
Systemic transformation, Agricultural restructuring, Poland's Association with the EC, Food economy, Technical infrastructure of agricultural, Employment in agricultural sector, Agricultural production structure
Note
summ.
Abstract
Autor omówił teoretyczne aspekty przemian strukturalnych w gospodarce rolno-żywnościowej, główne problemy restrukturyzacji rolnictwa takie jak struktura agrarna i obszarowa, zatrudnienie i zaplecze techniczne oraz strukturę produkcji rolniczej.

The author presents the processes of structural transformation in the Polish agriculture and food sector which were initiated in 1991. The analysis deals with changes in the structure of ownership, agrarian structure, territorial structure, socio-professional structure of rural population, capital supply, structure of agricultural production. Possible structural changes considered in the context of barriers and other economic and social factors have been pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Helak K., Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 1991, nr 3.
  2. Duczkowska-Małysz K., Od zmodernizowanego rolnictwa do wielofunkcyjnej wsi, "Wieś i Rolnictwo" 1991, nr 3.
  3. Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
  4. Siekierski J., Krytycznie o rozwiązaniach systemowych kompleksu żywnościowego, "Problemy Ekonomiczne", PTE, Kraków 1989, nr 4.
  5. Siekierski J., Mechanizmy rynkowe w gospodarce rolno-żywnościowej w okresie transformacji systemowej, Referat na Międzynarodową Konferencję Naukową, Kraków, grudzień 1992.
  6. Siekierski J., Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej, Referat na XII Sympozjum Polsko-Słowackie, Kraków, wrzesień 1992.
  7. Szot E., Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, "Rzeczpospolita" 1993, nr 3.
  8. Wilkin J., Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa 1986.
  9. Ziętara W., Strategia rozwoju polskiego rolnictwa, SGGW, Referat na Międzynarodowa Konferencję Naukową w AR Kraków, grudzień 1992.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu