BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Ewa, Grzebyk Bogumiła
Title
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie woj. podkarpackiego
Environmental Conditions of Development of Rural Areas on the Example of the Podkarpackie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 7-12, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Obszary chronione, Rozwój regionalny, Modernizacja obszarów wiejskich
Protected area, Regional development, Modernisation of the rural area
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Autorki wskazały na wysoką wartość obszarów wiejskich Podkarpacia, którą stanowi środowisko przyrodnicze. Specyficzne cechy tych obszarów i ich wielofunkcyjny charakter skłaniają do poszukiwania takich rozwiązań w zakresie zagospodarowania, aby możliwe było pogodzenie spełnianych przez nie funkcji z koniecznością ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Ponadto autorki zwróciły uwagę na specyfikę uwarunkowań wzrostu konkurencyjności obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

An assurance of welfare of present and future generations is connecting with this structural transformations in economy which in the long term are assurancing the national management of natural resources, preservation of nature and supporting the salubrity of society. In the study they payed an attention on the need of special care of reservation of quality environment in rural areas considering of their public welfare. Suburban localization of this areas and limits of their economical development are causing the simultaneously dangers by marginalizational processes. In an analyse they were presented the importance of protectional areas in the south-eastern Poland on the example of Podkarpacie province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (2001): Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe, AE, Monografie nr 145, Kraków, s. 31-35.
 2. Adamowicz M. (2000): Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 1.
 3. Fierla I. (2001): Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce. [W:] VII Kongres ekonomistów polskich, t. V Problemy rozwoju regionalnego, РТЕ, Warszawa, s. 69-82.
 4. Baran E., Grzebyk B. (2003): Gospodarowanie środowiskiem naturalnym jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski - Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu, Państwowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie - Dublanach, Rzeszów, s. 78.
 5. Gralak A. (2000): Kształtowanie konkurencyjności regionów w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Nauk SGGW nr 41, Warszawa, s. 93-102.
 6. Hausner J. (2001): Modele polityki regionalnej w Polsce, VII Kongres ekonomistów polskich, t. V. Problemy rozwoju regionalnego, РТЕ, Warszawa, s. 9-34.
 7. Kłodziński M. (1999): Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN, IRWiR Warszawa, s. 6.
 8. Kłodziński M. (2001): Ochrona środowiska w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Gospodarka-człowiek-środowisko na obszarach wiejskich, PAN, IRWiR, AR w Szczecinie. WFOŚiGW, Warszawa, s. 107.
 9. Kołoszko-Chomentowska Z., Chomentowski Z. (2002): Rolnictwo w okresie transformacji. Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t.II, UMCS Lublin, s. 217.
 10. Koreleski D. (2001 ): Kierunki i instrumenty wspierania rozwoju obszarów wiejskich w woj. małopolskim. Zeszyty Nauk AR, z. 29, Kraków, s. 58.
 11. Mazur-Wierzbicka E. (2002): Zarządzanie środowiskowe jako czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstw. Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, 1.1, UMCS Lublin, s. 269-273.
 12. Rocznik statystyczny woj. podkarpackiego 2001, US w Rzeszowie.
 13. Ślusarz G. (2001): Rozwój zrównoważony a konkurencyjność regionów, Zeszyty Nauk. AR, nr 76, Kraków, s. 43-50.
 14. Wilkin J. (2000): Wieś-społeczeństwo-państwo: nowe podstawy dyskursu społecznego w sprawach wsi w Polsce. [W:] Modelowanie społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich Polski w kontekście akcesji do UE. Konferencja międzynarodowa. IRWiR PAN, Warszawa.
 15. Wojewódzki Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Podkarpacia na lata 2001-2006, (2001), Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu