BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błąd Marta
Title
Podstawy uzyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji w rolnictwie na rozwój obszarów wiejskich w Polsce
Conditions of Receive of Means from European Agricultural Guidance and Guarantee Fund and Orientation for Rural Development in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 23-30, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
Structural funds, Rural Development Plan, Sectoral Operational Programme, European Agriculture Guidance and Guarantee Funds (EAGGF)
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła zarys projektów dwóch programów operacyjnych, będących podstawą uzyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie na rozwój obszarów wiejskich i akcesji Polski do Unii Europejskiej. Są to: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Sektorowy Operacyjny Program "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" (SOP). Wymienione dokumenty zawierają opis działań objętych wsparciem finansowym, formę i wysokość pomocy, beneficjantów, kryteria dostępu oraz indykatywny budżet działania.

The article presents overview of two operational programmes that will be the base for financial aid from EAGGF after Polish accession to the EU. There are: The Plan of Rural Areas Development (PROW) and Sectorial Operational Programme (SOP). Mentioned documents include description of measures assigned for financial support, form and the level of aid, beneficiaries, criteria and indicative budget for each measure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain regulations.
  2. Commission Regulation (EC) No 445/2002 of 26 February 2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF).
  3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (projekt), marzec 2003, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  4. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" (projekt), luty 2003, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, styczeń 2003.
  6. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich" (projekt z kwietnia 2003 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu