BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chotkowski Jacek, Chojnicka Marta
Title
Trendy w agrobiznesie na podstawie analizy tematyki kongresów SERiA w latach 1994-2002
Trends in Agribusiness on the Basis of the Analyses of the Subject Matter of the SERiA Congresses in the Years 1994-2002
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 38-42, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Badania naukowe, Konferencja naukowa, Agrobiznes
Scientific research, Scientific conference, Agrobusiness
Note
summ.
Company
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)
Abstract
Praca ma charakter przeglądowy. Przedmiotem jej jest analiza tematyki dziewięciu kolejnych (lata 1994-2002) kongresów Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Autorzy stwierdzili, że najwięcej opublikowanych prac poświęconych było przedsiębiorczości, następnie polityce rolnej oraz zagadnieniom rynku i marketingu. Tendencja rosnącego udziału dotyczyła w szczególności problemów rozwoju zrównoważonego oraz integracji z UE. Największą liczbę opracowań przygotowała SGGW Warszawa, następnie AR Kraków i AR Poznań. Jedynie ok. 3% prac przygotowali przedstawiciele praktyki gospodarczej i administracji.

The article is of a review character. Its subject is the analyse of the subject matter ot ten consecutive (years 1994-2002) congresses of the association of the agribusiness and agriculture economists. It has been shown that the greatest number of publications were devoted in turn to entrepreneurship, agriculture, market and marketing. The tendency of growing share concerned the problems of entrepreneurship, integration in agribusiness, integration with European Union and balanced development. The greater number of publications were prepared by SGGW Warsaw, Academy of Agriculture in Kraków and Academy of Agriculture in Poznań. Only about 3 percent of the total number of publications were prepared by representatives of business and administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bessert A. (2002): Stan i kierunki rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych z uwzględnieniem procesów integracji z UE i procesów globalizacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, s. 121-126.
 2. Józwiak W. (1994): Podsumowanie obrad. [W:] Stan i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa. Mat Konf. 21-22.06.1994. MRiGŻ, IERiGŻ, ERS USDA, Warszawa, s. 239-243.
 3. Klepacki B. (2002): Sytuacja w środowisku naukowym zajmującym się ekonomiką rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, s. 102-106.
 4. Koźmiński A.K. (2003): Szkoła biznesu. Wprost, nr 20 (dodatek), s. 23-26.
 5. Krasowicz S. (2002): Rola nauki i doradztwa we wspieraniu agrobiznesu wobec procesu globalizacji i integracji. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 6, s. 102-110.
 6. Krasowicz S., Harasim A. (2001): Problemy ekonomii i ekologii w badaniach rolniczych w latach 1981-2000 (na przykładzie IUNG). Roczniki Naukowe SERiA, t. III, s. 6, 7-10.
 7. Siekierski C. (2000): Założenia polskiej polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa, s. 52-62.
 8. Sznajder M. (red.) (2002): Dziesięć lat działalności SERiA. Biuletyn informacyjny SERiA, nr 8, s. 11-14.
 9. Tomczak F. ( 1996): Kierunki rozwoju wsi i rolnictwa w kontekście doświadczeń światowych. Problemy Integracji Rolnictwa, nr 3, s. 6-11.
 10. Wilkin J. (2002): Budowa instytucji wspierających rozwój rolnictwa w kontekście integracji Polski z UE. [W:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, PAN, SGH, Warszawa, s. 199-222.
 11. Woś A. (1996): Agrobiznes. Makroekonomika. Key text, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu