BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej
Title
Budżetowe wsparcie rolnictwa w USA : Wnioski dla Polski
Governments Intervention on Agricultural Market in the USA : Conclusions for Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 43-47, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Interwencjonizm państwa, Rolnictwo, Wydatki budżetowe
Government intervention, Agriculture, Budget expenditures
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Autor przedstawił strukturę wydatków budżetowych USA na rolnictwo w 2003 r. jako przykład interwencji państwa w świetle nowej ustawy "Farm Bili 2002". Zaprezentował też programy wspierania rolnictwa w amerykańskim budżecie. W konkluzji sformułował wnioski dla Polski.

That article has two main proposes. The first is to show the structure of the USA budgetary spendings on agriculture for the fiscal year 2003 as an example of government intervention under the new law called "Farm Bill 2002 ". The second is to present intervention programs on agricultural market in USA. There are also conclusions for Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czyżewski A. (2002a): Protekcjonizm w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych i państw UE wobec procesów globalizacji i integracji. Wnioski dla Polski. Roczniki Naukowe SERIA, t. 1.
 2. Czyżewski A. (2002b): System redystrybucji dochodów na rzecz rolnictwa w świetle doświadczeń polityki USA i państw UE. [W:] Kożuch A. (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Teoria i praktyka. Akademia Podlaska, Siedlce, s. 43-61.
 3. Czyżewski A. (2003): Rolnictwo, rozwój wsi i rynków rolnych w budżecie 2002. Biuletyn ARR.
 4. Farm Bili (2002): Budget Summary, United States Department of Agriculture 2002. www.usda.gov/agency. Economic Research Service of US Department of Agriculture, Washington.
 5. Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (2002), 107-th Congres House of Representatives Senate, Report 107, Washington.
 6. Grześkiewicz P. (2002a): Ewolucja interwencjonizmu państwowego w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych. Zagadnienie Ekonomiki Rolnictwa, nr 2-3.
 7. Ingersent K.A., Rayner A.J. (1999): Agricultural Policy in Western Europe and United States. Northampton, MA, USA.
 8. Ray D. (2002): 1996 Farm Bill, A Paterns for Future Legislation or Failect Experiment. Agricultural Policy Analysis Center, www.ag-policy.org.presentation-htm
 9. Rembisz W., Grześkiewicz P. (2002): Polityka interwencyjna w rolnictwie USA w latach 1996-2002. Biuletyn Informacyjny ARR, 6.
 10. Schertz L. (1996): Interwencja rządowa na rynkach produktów rolnych w USA, Economie Research Service of US Department of Agriculture. [W:] Gorzelak E. i in. (red.). Interwencjonizm na rynku rolnym. ARR, Warszawa.
 11. Tomczak F. ( 1990): Rolnictwo rodzinne i agrobiznes w USA. Ośrodek Analiz Społeczno-Gospodarczych, Warszawa.
 12. Wieliczko B.M. (2002): Amerykańska ustawa Farm Bili 2002 a liberalizacja handlu rolnego i polityka rolna Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 13. Woś A. (1971): Rolnictwo i polityka rolna Stanów Zjednoczonych. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu