BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Bogusław
Title
Wykorzystanie form wspierania rolnictwa na przykładzie gminy Trzebiatów
Utilization of Agriculture Support Forms - a Case Study of Trzebiatów Territorial Division
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 85-89, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Interwencjonizm w rolnictwie, Kredyt rolny, Indywidualne gospodarstwa rolne
Interventionism in agriculture, Agricultural credit, Individual arable farms
Note
summ.
Company
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agricultural Market Agency (ARR), Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstract
Autor przedstawił dwie formy wspierania rolnictwa, tj. politykę interwencyjną realizowaną przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) oraz dopłaty do kredytów inwestycyjnych i obrotowych realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Natomiast przedstawione badania własne dotyczyły wykorzystania ww. form wspierania rolnictwa przez rolników indywidualnych. Uzyskane wyniki nie tylko ukazują stopień wykorzystania form wspierania rolnictwa, ale również kierunki w jakich powinny podążać strategie tworzenia polityki rolnej.

The paper presents two forms of agriculture support, these are interventionist policy realized by the AMA and subsidies to investment and circulating credits realised by the ARMA. Instead the presented investigation concerned utilisation of above mentioned forms of agriculture support by farmers. The results showed an extend of utilisation given forms of agriculture support as well as desired scenarios for the agriculture policy creating strategies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Herer W., Sadowski W. (1996): Makroekonomiczne uwarunkowania modernizacji rolnictwa polskiego. [W:] Polityka rolna - elementy polityki rozwoju gospodarczego Polski. Materiały konferencyjne, PAN, Warszawa.
  2. Szalczyk Z. (1998): Empiryczna próba diagnozy stanu rolnictwa. [W:] Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne, Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Woś A. (1994): Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych. Wyd. SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu