BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadyńska Anna, Łuczka-Bakuła Władysława
Title
Polityka środowiskowa w rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej
Environmental Policy of Rural Areas Development in the Aspect of Accessing Poland to the European Union Structures
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 95-100, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kryteria integracji z UE, Prawodawstwo, Ochrona środowiska, Wspólna Polityka Rolna, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
EU enlargement criteria, Legislation, Environmental protection, Common Agricultural Policy (CAP), Rural Development Plan
Note
summ.
Abstract
Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej wiąże się z dostosowaniem polskiego prawodawstwa. Autorzy przedstawili kierunki i stopień zaawansowania tego procesu w zakresie ochrony środowiska w polityce rozwoju obszarów wiejskich, realizowanej w krajach UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Poland's accession to European Union structures involves unification of Polish legislation. The article focuses on the advancement level of that process in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Łuczka-Bakuła W. (red), (2000): Wspólna Polityka Rolna a problemy środowiska - wskazania dla Polski. [W:] Przemiany strukturalne w rolnictwie i jego otoczeniu. AR Poznań.
  2. Markiewicz M. (red.), (2001): Gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej koszty i korzyści. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
  3. Miklaszewski S. (red.), (1998): Polskie rolnictwo a Unia Europejska. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Kraków.
  4. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich". MRiRW, Warszawa 2002.
  5. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej - wybrane aspekty środowiskowe. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (drugi projekt). MRiRW, Warszawa 2003.
  7. Poczta W. (2003): Ekonomiczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego. Ekspertyza dla UKIE maszynopis.
  8. Rozporządzenie Rady z dnia 17 maja 1999 roku dotyczące wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (1257/1999/WE).
  9. Wilkin J. (2002): Ocena instrumentów rozwoju obszarów wiejskich (RC 1257/99) pod kątem możliwości ich zastosowania w Polsce, w skali kraju i regionu, w pierwszych latach po akcesji (wersja robocza). UKIE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu