BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heller Janusz
Title
Finansowanie rozwoju regionalnego obszarów wiejskich z programu SAPARD
Financing of Rural Areas Regional Development from the SAPARD Program
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 106-110, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Rozwój regionalny, Modernizacja obszarów wiejskich
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Regional development, Modernisation of the rural area
Note
summ.
Abstract
Autor poddał analizie metodę podziału regionalnej części programu SAPARD na poszczególne województwa. Są to środki przewidziane w ramach limitów z lat 2000 oraz 2001. Przeznaczono je na "rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej" oraz na "inwestycje w gospodarstwach rolnych". Program ten uruchomiono w drugiej połowie 2002 r.

The method of distribution of the regional part of the SAPARD programme to individual voivodships was analysed. These are the financial resources provided for in the limits for years 2000 and 2001. They are allocated to development and enhancing the rural infrastructure and to investments in farms. This programme was started in the second half of the year 2002. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Heller J. (2001): Koncepcja polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2002. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H, Kołłątaja w Krakowie.
  2. Heller J. (2001 a): Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. Międzynarodowa Sesja Naukowa. Kraków 6-7 grudnia 2001 r. z. 81, s. 150-160.
  3. Heller J. (2003): Integracja Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
  4. Higgins B. (1977): Social aspect of regional planning. [W:] Kukliński A.: Social issues in regional policy and regional planning. Mouton, The Hauge.
  5. Rocznik statystyczny 2001. GUS, Warszawa.
  6. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok. Dz. U. Nr 165, poz. 1355 z 2002 r. [A]
  7. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok. Dz. U. Nr 165, poz. 1356 z 2002 r. [B]
  8. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok. (Dz.U.nr 192, poz. 1612 z 2002 r.) [C]
  9. Wieliczko B. (2002): Przedakcesyjny program SAPARD. Dotychczasowe doświadczenia krajów kandydackich. IERiGŻ. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 480, Warszawa.
  10. Wieloletnia Umowa Finansowa pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawie Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu