BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwan Bolesław
Title
Kierunki dostosowań bazy surowcowej i przemysłu mleczarskiego do wymogów Unii Europejskiej
Directions of Adjusting the Raw Materials Base and Dairy Industry to the European Union Requirements
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 118-122, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przemysł mleczarski, Kryteria integracji z UE
Dairy industry, EU enlargement criteria
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera analizę głównych kierunków przemian w bazie surowcowej oraz w przemyśle mleczarskim, celem dostosowania polskiego sektora mleczarskiego do standardów UE. Procesy restrukturyzacji zapewnią osiągnięcie kilku ważnych rezultatów, a m.in.: koncentrację produkcji i poprawę jakości mleka, przyspieszenie koncentracji w przetwórstwie oraz poprawę jego pozycji konkurencyjnej.

The paper discusses main changes directions of the Polish dairy sector, especially changes in raw milk production and in milk factories. The paper also presents the instruments and methods that are necessary to accelerate the reconstruction and modernization of milk production in agriculture and milk processing. These changes should adjust Polish milk sector to the European Union standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Iwan B. (2002): Spółdzielczość mleczarska w warunkach gospodarki rynkowej i konkurencji. Przegląd Mleczarski, nr 1.
  2. Iwan B. (2002): Kierunki przemian polskiego sektora mleczarskiego w świetle integracji i globalizacji rynku rolno-żywnościowego. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 3, Warszawa-Bydgoszcz.
  3. Lista największych i najlepszych spółdzielni mleczarskich (2002). KZSM, Warszawa.
  4. Zalewski A. (2000): Gospodarka mleczarska a rynek. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu