BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Michał
Title
Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i skutki przyjęcia Polski do UE
Regional Conditions of the Agriculture Development and Results of Poland's Integration with EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 129-144, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rolnictwo, Analiza porównawcza, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Comparative analysis, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
Autor dokonał porównania struktury agrarnej i efektów produkcyjnych rolnictwa województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii w Niemczech. Odnosi się ono też do wyników negocjacji w zakresie rolnictwa ustalonych w Kopenhadze (grudzień 2002) i reform WPR ustalonych w Luksemburgu (czerwiec 2003).

The Polish agriculture is characterized by wide diversification of: agricultural climate conditions, technical equipment and final production and economical outputs. An important question, has been eased: whether a uniform policy may be towards the -whole of the agriculture or a variety of policies should be applied to particular regions, taking into account their conditions. A comparison of the two regions - West Pomerania Voivodschip, Poland and Mecklemburg Vormpommem Land, Germany - with regard to their agricultural is included in the report. Shortly before Poland accesses EU there are serious doubts, if the large number of observed delays can be still made for on time. Otherwise considerable economical consequences may result from them. It is hardly possible to clearly assess effects that the integration with EU will bring, due CAP is under a reform process as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Boski P. (1980): Potrzeba osiągnięć jako psychologiczny czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego. [W:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Pod red J. Reykowskiego, Warszawa.
 2. Hunek T. (1986): Rozwój wsi i rolnictwa - implikacje teoretyczne. [W:] Wieś i rolnictwo, stan i perspektywy. Wrocław.
 3. Jasiulewicz M. (1998): Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 4. Jezierska-Thole (2002): Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego w okresie transformacji systemowej 1988-1998. UMK, Toruń (praca doktorska), s. 285.
 5. Kenneth J. Thomas, Daniłowska A, Zawojska A., Jarka S., Stryszewski S., Wąs A. (2000): Model przystąpienia polskiego rolnictwa do UE. Koszty i korzyści dla Polski. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, pod redakcją E. Majewskiego, G. Dalton. SGGW, Warszawa.
 6. Kopeć B. (1968): Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim w latach 1955-1965, PWRiL, Warszawa. Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań. Centrum Europejskie. Natolin, Warszawa 2003.
 7. Nowak A.Z. (2000): Polska w procesie integracji - wybrane scenariusze makroekonomiczne. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, Warszawa.
 8. Potencjalne skutki integracji z Unią Europejską dla sektora rolnego w Polsce. FAPA, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa 2000.
 9. Runowski H., Siekierski C. (1995): Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. [W:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich. Pod red. naukową K. Duczkowskiej-Matysz, M. Kłodzińskiego, C. Siekierskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 133,135.
 10. Siekierski C. (2000): Założenia polskiej polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa.
 11. Szczepański M.S. (1989): Modernizacja, rozwój zależny i rozwój endogenny. Wyd. US, Katowice.
 12. Strategia restrukturyzacji rolnictwa i zagospodarowania wsi w strefach intensywnych przekształceń własnościowych PGR, Polska Północno-Zachodnia. Biuro Regionalne w Gdańsku, Sopot, 1994.
 13. Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwoju, IER i GŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa 2002.
 14. Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej. Pod redakcją Stasiaka A. (1999). Biuletyn KPZKPAN, zeszyt 188, Warszawa.
 15. Zgliński W. (2002): Regionalne zróżnicowania a przyszłość rolnictwa i wsi polskiej. Przegląd Geograficzny, T. 74, z. 3, 2002, s. 398.
 16. Ziętara W. (1989): Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym. SGGW-AR, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu