BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacka Dorota
Title
Inicjatywa wspólnotowa LEADER - cele, założenia oraz doświadczenia państw członkowskich UE
LEADER Community Initiative - Goals, Principles and Experience of EU Members
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 150-156, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Program LEADER, Modernizacja obszarów wiejskich
LEADER Programme, Modernisation of the rural area
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła charakterystykę inicjatywy Wspólnoty Europejskiej LEADER, wprowadzonej na początku lat dziewięćdziesiątych jako eksperyment z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. W części ogólnej opisała założenia Inicjatywy: cele, siedem głównych założeń priorytetowych, źródła i wielkość finansowania, ponadto w pierwszej części zaprezentowała najistotniejsze różnice między wybranymi aspektami ewoluujących edycji programu, dostosowujących się do nowych, zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. W drugiej części opracowania przedstawiła doświadczenia pięciu wybranych państw członkowskich Wspólnoty w realizacji programu z jednoczesnym wskazaniem problemów jakich Polska powinna uniknąć. Autorka przedstawiła również stanowisko Forum powstałego z organizacji pozarządowych, zajmującego się rozwojem obszarów wiejskich w Polsce, na temat wdrażania działań typu LEADER, które zostało zaprezentowane przedstawicielom Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

The author presents the characteristics of LEADER Community Initiative set at the beginning of 80s. as the experiment for new approach in development on rural areas. In the first general part the main priorities of the programme are describe. Moreover, the papers introduces the most important differentials between evolution of following phases of Initiative adjusting to the new changing socio - economic circumstances. Second substantial subject of the article is the experience of five selected European Union countries from programme realization with the simultaneous indication of problems that should be avoided in Poland. The author presents the attitude towards LEADER implementation in Poland of Forum created by several NGOs dealing with rural areas development in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Błąd M., Klepacka D. (2003): Nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich (cz. I) - Inicjatywa Wspólnotowa LEADER. Wieś Jutra, nr 3.
  2. Grochowska R., Pionka B. (2002): Program LEADER instrumentem aktywizacji społeczności lokalnych -wnioski dla Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
  3. LEADER Magazine. Quarterly Journal of the LEADED U Community Initiative for rural development. European Commission DO Agriculture Brussels.
  4. Ławicka M., Niemczyk J. (1998): Znaczenie programu LEADER (na przykładzie Irlandii). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2.
  5. Ławicka M. (2000): Program LEADER - Inicjatywa Wspólnoty Europejskiej. Problemy Integracji rolnictwa, nr l.
  6. Materiały robocze ze spotkania Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich dnia 31.03.2003.
  7. Sociologia Ruralis. Journal of the European Society for Rural Sociology, 2000, nr 2/2000.
  8. Giorgio Osti : "LEADER and Partnerships: The Case of Italy", Javier Esparcia Perez "The LEADER Programme and the Rise of Rural Development in Spain", Henry Buller "Recreating Rural Territories: LEADER in France". Mark Shuckmith "Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: Perspectives from LEADER in the UK", Karl Bruckmeier "LEADER in Germany and Discourse of Autonomous Regional Development".
  9. http://www.rural-europe.aeidl.be
  10. http://europa.eu.int/cornm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu