BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyłecki Józef
Title
Inwestycje w kapitał ludzki jako determinanta przyspieszenia transformacji obszarów wiejskich
Investments in Human Capital as Determinant of Acceleration of Rural Areas Transformation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 157-162, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wykształcenie, Modernizacja obszarów wiejskich, Ludność wiejska, Inwestowanie w kapitał ludzki
People's education, Modernisation of the rural area, Rural population, Investments in human capital
Note
summ.
Abstract
Zapóźnienie gospodarcze wsi spowodowane jest między innymi niskim poziomem kapitału ludzkiego. Tylko 40% rolników prowadzących gospodarstwa rolne legitymuje się jakimkolwiek przygotowaniem zawodowym. Poziom wykształcenia mieszkańców wsi, w porównaniu z miastem, jest dalece niekorzystny. Ogranicza to możliwości korzystania z pomocy przedakcesyjnej, a tym samym spowalniane są procesy transformacji. (abstrakt oryginalny)

Creating the human capital of the highest is the task of the society which, in spite of the social policy activates the mechanisms to achieve the aim. Investments into the human resources are essential for the current and strategia! purposes of development which should take into consideration the economic and social aspects. The international cooperation is heading toward partnership that demands equal qualification and abilities of the European demands additional investments into the human resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Domański S.R. (1993): Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa.
  2. Domański S.R. (1998): Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. [W:] Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. RSSG, Warszawa, s. 66-67.
  3. Egeman M.E. (2000): Restrukturyzacji przedsiębiorstwa i budowa strategii zatrudnienia. [W:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Grupa wydawnicza INFOR. Warszawa, s. 67.
  4. Gałęski B. (1963): Chłopi i zawód rolnika. Studia z socjologii wsi. PWN, Warszawa, s.124.
  5. Krzymieniewska G. (1998): Niektóre aspekty barier mentalnościowych mieszkańców wsi na drodze do integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską. [W:] Kośmicki E., Januszek H., Janik W. (red). Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z UE. AR i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Poznań.
  6. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich. UNDP, Warszawa 2000, s. 9.
  7. Tryfan B. (2000): Zabezpieczenie społeczne rolników w Europie. FAPA, Warszawa, s. 9-10.
  8. Wilkin J. (1998): Bariery edukacyjne i informatyczne. [W:] M. Kłodziński, J. Wilkin: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. FAPA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu