BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkowski Stanisław
Title
Wcześniejsze emerytury rolnicze we Francji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
The Pre-Retirement Pension Schemes in France in Nineties of the XX Century
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 213-218, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, System emerytalny, Świadczenia emerytalno-rentowe
Common Agricultural Policy (CAP), Pension schemes, Retirement and disability benefits
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
Autor przedstawił zmiany zasad funkcjonowania programów wcześniejszych emerytur rolniczych we Francji oraz skalę obrotu gospodarstwami w ramach tych programów. W okresie tym omawiany instrument przeszedł bowiem daleko idące zmiany, związane z dostosowaniem prawa do UE, niezadowoleniem rolników, a także osiągnięciem celów w polityce strukturalnej Francji.

One of the most important problem of Polish agriculture is the very fragmented agrarian structure. As the medium aimed to solve the problem, the instrument of early retirement pension scheme was introduced from the beginning of 2002. But the cursory observation show, that the system do not function properly. It cause, that the searches of foreign experiences in applying this instrument in practice are necessary to improve the Polish system. The country, in which early retirement pensions schemes fulfilled positive role in transformation of agrarian structure is France. The evolution of early retirement pension schemes in France in the 90-thies of XX century was analysed in the paper. The results show, that the mechanisms of the analysed instrument was changed four times in the observed period, what was the reason, that the instrument has changed from the agrarian structure measure sensu stricto to a instrument not vital farms elimination from agriculture, and medium of agricultural land transferring for not production purposes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Allaire G., Dauce P. (1996): La preretraite en agriculture 1992-1994. Premier bilan et elements d' impact structure! (Wcześniejsze emerytury we francuskim romictwie w latach 1992-1994. Wpływ na strukturę). Economie Rurale (France). (Avr 1996). no 232, s. 3-11.
 2. Allaire G., Dauce P., BaiUot E., Beslay C., Gały N., Brangeon J. L., Jegouzo G., Quingu M., Weber V., Amon G., Marsat J. B. (1995): Etüde du dispositif de preretraite en agriculture. Raport final. Synthesis (Stadia na temat wcześniejszych emerytur w rolnictwie. Raport końcowy. Synteza). Institut National de la Recherche Agronomique, Toulouse (France). ESR. Station d' Economie et Socjologie rurales, s. 100.
 3. Allaire G., Dauce P., Toutain C. (1994): La preretraite en agriculture, son effect sur l' instaUation et la restructuration des exploitations. (Wpływ programów wcześniejszych emerytur na restrukturyzację gospodarstw). Institut National de la Recherche Agronomique, Toulouse (France). ESR. Station d' Economie et Sociologie rurales; Centre National pour 1' Amenagement des Structures des Exploitations Agricoles, Issy les Moulineaux (France). Colloque installations en agriculture demain? Limoges (France). 21-22 Nov., s. 22.
 4. Baltas N. C. (1997): The Restructered CAP and the Preiphery of the UE. Food Policy 22 (4), s. 329-343.
 5. Bilans systemu rent strukturalnych we Francji. PHARE PL2000/IB/AG04 (PL0006.03) - Seminarium 28-29. 05. 2002. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 6. Brangeon J. L, Jegouzo G., Quingu M. (1996): Politique de preretraite et bas revenus agricoles (Polityka wcześniejszych emerytur i niskie dochody gospodarstw). Economie Rurale (France), no 232, s. 13-19.
 7. Dauce P., Leturcq F., Quinqu M. (1999): L' impact du deuxieme dispositif de preretaire agricole sur l' installation des jeunes agriculteurs (Wcześniejsze emerytury we francuskim romictwie; wpływ drugiego programu na osiedlanie się młodych rolników. Economie Rurale (France) (Oct. 1999, nr 253, s. 51-57.
 8. Early retirement schemes in Member States. Ministry of Agriculture and Rural Development. PHARE Program PL 2000/IB/Ago4 (PL0006.03). Warsaw, May 2002, s. 13.
 9. Mackie A., Nunez D. (2002): Bilans systemu rent strukturalnych we Francji. PHARE PL2000/IB/AG04 (PL0006.03) - Seminarium 28-29. 05. 2002, s. 1.
 10. Mackie A. (2002): Early retirement schemes in Member States. Ministry of Agriculture and Rural Development. PHARE Program PL 2000/IB/Ago4 (PL0006.03). Warsaw, May 2002.
 11. Paris gibt "gruenes" Licht" fuer den Vorruhestand. Agra Europe (Germany). Laenderberichte. (9 Mar. 1992), v. 33(11), s. 49-50.
 12. Paszkowski S. (1998): Wcześniejsze emerytury rolnicze jako narzędzia transformacji struktury obszarowej w rolnictwie indywidualnym. Konferencja naukowa "20 lat Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w Polsce". Warszawa, 19 marca 1998 r., s. 23.
 13. Pietrewicz M. (1987): Polityka społeczna wobec wsi. LSW. Warszawa, s. 97-105.
 14. Podstawka M. (2000): System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polski z UE. FAPA. Warszawa, s. 28-45.
 15. Polityka rolna i jej tendencje rozwojowe (1998): Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce. Serwis Informacji Rolniczej. Warszawa, s. 66.
 16. Trawiński K., Żurawińska J. (1999): Wcześniejsze emerytury a renty strukturalne w rolnictwie. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia, nr 4, s. 7-41.
 17. Tryfan B. (1983): Systemy emerytalne rolników w wybranych krajach. Wieś i Rolnictwo nr 4, s. 211.
 18. Tryfan B. (1985): Podstawy polityki społecznej na wsi. Warszawa, SGGW-AR, Warszawa, s. 256-273.
 19. Tryfan B. (2000): Zabezpieczenie społeczne rolników w Europie. FAPA, Warszawa, s. 47, 170 i n.
 20. Wehrlin H.: Raport krajowy Francja. Projekt Phare PL. 9312/05-09/553. Identyfikacja priorytetów w modernizacji polskiego sektora rolno-spożywczego oraz sformułowanie strategii rozwoju, s. 23 i nast.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu