BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta Walenty
Title
Sytuacja ekonomiczna rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską (analiza sektorowa)
The Economic Situation of Polish Agriculture in Conditions of Poland's Accession to European Union (Sector Analyze)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 219-229, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Dochody rolnicze, Kryteria integracji z UE, Negocjacje akcesyjne, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego
Agriculture, Farm household income, EU enlargement criteria, Accession negotiations, Scenarios of socio-economic development
Note
summ.
Abstract
Negocjacje o członkostwo z UE w obszarze Rolnictwo należały do najtrudniejszych, a proces integracji tego sektora budzi znaczące zainteresowanie zarówno wśród rolników, jak i szerszych rzesz społecznych. Autor przeprowadził analizę, scenariuszową rozwoju sytuacji ekonomicznej sektora rolnego w Polsce w pierwszych latach integracji z UE.

The article presents an impact of Poland's accession to the European Union on the Polish agriculture, in sector approach. Three scenarios of development were built in order to evaluate the economic situation of agriculture. Conducted scenario analyses allow to certify that agriculture sector, under conditions achieved in negotiation, should improve an income situation in the initial years of integration. The scale of improvement depends mainly on price-cost situation of agriculture and level of direct payments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Józwiak W. (2003): Korzyści dla rolników. [W:] Szansę Polskiej wsi i rolnictwa w integracji z Unią Europejską. Wyd. Nowe Życie Gospodarcze, IRWiR PAN, Warszawa.
 2. Kukliński A. (2000): Unia Europejska jako przełomowe wyzwanie dla Polski w XXI wieku. [W:] Unia Europejska jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa.
 3. Poczta W. (2003): Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego. UKIE, Warszawa.
 4. Polski przemysł żywnościowy. Raport 2001. Praca zbiorowa pod red. R. Urbana. Wyd. Polska Federacja Producentów Żywności, Warszawa 2002.
 5. Propozycja scenariusza cenowego dla analiz skutków integracji z UE w obszarze Rolnictwo, FAPA/SAEPR 2002.
 6. Przedakcesyjny Program gospodarczy 2002. Ministerstwo Finansów 2002.
 7. Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca. Strategia Gospodarcza Rządu 2002-2006. URM, Warszawa 2001.
 8. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2001 roku, GUS Warszawa 2001.
 9. Tomczak F. (2000): Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodowe. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 10. Weidenfeld W., Wessels W. (1995): Europa od A do Z. Wyd. "Wokół nas". Gliwice.
 11. Wilkin J. (2000): Strukturalne i integracyjne problemy polskiego rolnictwa. [W:] Wsparcie polityki rolnej MRiRW w zakresie przygotowania i wdrażania programów dla rolnictwa i obszarów wiejskich. FDPA Warszawa.
 12. Woś A., Zegar J.S. (2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 13. Ziftara W., Runowskl H., Majewsld E., Straszewski S., Wąs A. (2002): Szacunek skutków wdrożenia różnych scenariuszy integracji z Unią Europejską w rolnictwie polskim po akcesji, ekspertyza dla UKIE. Warszawa, sierpień 2002.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu