BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta Walenty, Mrówczyńska Aldona
Title
Produkcyjna i dochodotwórcza rola agrobiznesu w gospodarce narodowej
The Role of Agribusiness in National Economy in Term of Production and Income
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 230-235, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Agrobiznes, Przemysł przetwórstwa rolnego
Agrobusiness, Agricultural processing industry
Note
summ.
Abstract
Głównym celeme artykułu było przedstawienie znaczenia agrobiznesu w gospodarce narodowej w Polsce przez pryzmat jego wyników produkcyjnych i dochodowych w latach 1995-2000. Wraz ze zmianą znaczenia agrobiznesu, zmianie ulega także jego wewnętrzna struktura. Natomiast prawidłowością jest, że w miarę rozwoju agrobiznesu udział rolnictwa maleje, a wzrasta udział przemysłu spożywczego i przemysłów wytwarzających środki produkcji i usług.

The changes in the structure of agribusiness in Poland go in the desired direction. The agriculture loses its significance and the food industry and industries manufacturing the production means and service become more and more significant. Over the researched years the agribusiness ' share in the national economy has been falling. However the production rate and agribusiness income have not generally decreased. The significance of the food economy does not decrease, this sector still remains one of the greatest subsystems of the national economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bilans przepływów międzygałęziowych za 1995 rok, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1999.
 2. Czyżewski A. (1995): Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej. ODR, Poznań.
 3. Mrówczyńska A. (2002): Regionalne znaczenie agrobiznesu i główne kierunki jego przemian. [W:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Red., W. Poczta, F. Wysocki. Wyd. AR, Poznań.
 4. Poczta W., Mrówczyńska A. (2002a): Gospodarka żywnościowa w Wielkopolsce - kierunki jej rozwoju w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Wielkopolska Debata XXIII Kongresu Techników Polskich. Technika a Rozwój. NOT, Poznań.
 5. Poczta W., Mrówczyńska A. (2002Ե): Przemysł spożywczy jako główne ogniwo agrobiznesu (analiza regionalna). [W:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesiei obszarach wiejskich oraz ich następstwa, tom II, red. Urban S. Prace Naukowe AE im Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. AE, Wrocław.
 6. Produkt Krajowy Brutto według województw w 2000 roku. US, Katowice 2002.
 7. Produkt Krajowy Brutto według województw w latach 1995-1998. US, Katowice 2000.
 8. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług za 1996-1999 rok. GUS, Warszawa 1997-2000.
 9. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2001. GUS, Warszawa 2001.
 10. Rocznik Statystyczny RP 1998-2001. GUS, Warszawa 1998-2001.
 11. Woś A. (1979): Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu