BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mejszelis Monika, Prus Piotr
Title
Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle teorii dyfuzji i adaptacji innowacji
Sustainable Development of Agriculture in the Light of the Theory of Innovations' Diffusion and Adaptation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 249-253, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Stymulowanie innowacyjności, Rozwój rolnictwa, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Stimulate innovations, Agriculture development, Environmentally sustainable growth
Note
summ.
Abstract
Autorzy przedstawili innowacyjność koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Podjęli również próbę opisania wybranych cechy tej innowacji mające wpływ na tempo jej dyfuzji i adaptacji w gospodarstwach rolniczych.

The paper shows the conception of sustainable development as an innovation which can be adapted by farmers. It also describes selected characteristics of innovations which can influence on the process of diffusion of the described innovation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. (2000): Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. II, z. l, Warszawa-Poznań-Zamość, s. 69-81.
 2. Van den Bań A.W., Hawkins H.S. (1997): Doradztwo rolnicze. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków.
 3. De Buck A.J., van Rijn I., Roling N.G., Wossink G.A.A. (2001): Farmers' reasons for changing or not changing to more sustainable practices: an exploratory study of arable farming in the Netherlands. The Journal of Agricultural Education and Extension, vol. 7, no. 3, s. 153-166.
 4. Drucker P.F. (1995): Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Fundusz Współpracy, Warszawa.
 5. Duer L, Fotyma M. [red.] (1999): Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. IUNG, Puławy.
 6. Helander C.A. (1997): The Logarden project: development of an ecological and integrated arable farming systems. Perspectives for Agronomy Developments in Crop Science 25, Flsevier, Amsterdam.
 7. Kasprzyk S. (1980): Innowacje. Od koncepcji do produkcji. IW CRZZ, Warszawa 1980.
 8. Klepacki B. (2000): Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne. Roczniki Naukowe SERiA, T. II, z. l, Warszawa-Poznań-Zamość, s. 8-13.
 9. Kociszewskl K, (2001): Ekologiczna polityka rolna jako element wdrażania ekorozwoju na obszarach wiejskich. [W:] Piontek F. [red.]: Ekonomia a rozwój zrównoważony. Tom II. Wdrażanie. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 215-220.
 10. Kuźma J. (1986): Doradztwo rolnicze. PWN, Warszawa.
 11. Lantinga E.A., Öomen G.J.M., Schiere H.B. (2000): The concept of sustainable agriculture. Pamiętnik Puławski, Zeszyt 120A, Puławy, 263-279.
 12. Makarczyk W. (1971): Przyswajanie innowacji. Ossolineum, Wrocław.
 13. Maziarz C. (1975): Podstawy ogólne metodyki doradztwa rolniczego. RRZD Karniowice, Kraków.
 14. Pedersen C.A. (2000): Sustainable farm management system in agriculture. Pamiętnik Pulawski, Zeszyt 120/11, Puławy, s. 349-359.
 15. Pietrasiński Z. (1971): Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa.
 16. Pomykalski A. (2001): Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź.
 17. Prus P. (2002): Możliwości zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 5, Warszawa-Bydgoszcz, s. 124-128.
 18. Przychodzeń Z.J. (1991): Zarys innowatyki rolniczej. PWRiL, Warszawa.
 19. Rogers E.M. (1995): Diffusion of Innovations. Wyd. 4. Free press, New York.
 20. Rogers E.M., Schoemaker F.F. (1971): Communication of Innovations. New York.
 21. Runowski H. (2000): Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Zeszyt l, Warszawa-Poznań-Zamość, s. 94-102.
 22. Schumpeter J.A. (1960): Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa.
 23. Snitynsky V.V., Holovashchenko V.O. (2000): The role of innovatory activity of in socioeconomic revival and development of Ukraine's countryside. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 5, Warszawa-Bydgoszcz, s. 31-35.
 24. Szymańska E. (2000): Zużycie chemicznych środków ochrony roślin i możliwości jego ograniczenia w zrównoważonym systemie produkcji zbóż. Pamiętnik Puławski, Zeszyt 120/11, Puławy, s. 439-445.
 25. Wawrzyniak B. (1993): Doradztwo rolnicze. Cz. II: metody pracy doradczej w rolnictwie. WTN, Włocławek.
 26. Wilkin J. (2000): Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian. Roczniki Naukowe SERiA, T. II, z. l, Warszawa-Poznań-Zamość, s. 23-30.
 27. Woś A. (1995): Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. PWN, Warszawa.
 28. Woś A. (1998a): Rolnictwo zrównoważone. [W:] Woś A. (red.) Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 735.
 29. Woś A. (1998b): Rozwój zrównoważony. [W:] Woś A. (red.) Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 740-741.
 30. Zastawny J., Jankowska-Huflejt H. (2000): Gospodarowanie na użytkach zielonych w warunkach rolnictwa integrowanego w badaniach IMUZ. Pamiętnik Puławski, Zeszyt 120/11, Puławy, s. 545-552.
 31. Zawisza S. (2001): Innowacyjność i przedsiębiorczość w agrobiznesie wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju. [W:] Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, AR w Szczecinie, s. 325-332.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu