BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowski Marek
Title
Przykłady wdrażania funduszy strukturalnych w wybranych krajach UE
The Examples of Using Structural Funds in Chosen Countries of EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 254-258, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Fundusze strukturalne
Regional policy, Structural funds
Note
summ.
Country
Hiszpania, Irlandia
Spain, Ireland
Abstract
Autor zaprezentował przykłady wdrażania Funduszy Strukturalnych w Irlandii i Hiszpanii. Polska w przededniu wejścia do UE również tworzyła system administracyjny pozwalający na sprawne wykorzystanie ww. funduszy. W państwach UE nie ma jednolitego systemu wdrażania Funduszy Strukturalnych.

This article presents examples concerning implementing Structural Funds in Ireland and Spain. Poland standing before the entering the European Union also making the most of above-mentioned founds. There are not uniform system of implementing Structural Founds in the EU countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dokument Rady Ministrów z 26 marca 2002 roku "System wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce".
  2. Raport w sprawie dostosowań instytucjonalnych w Polsce do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 10 kwietnia 2002 r.
  3. Komunikat Komisji Europejskiej "Jednolite ramy finansowe w zakresie negocjacji akcesyjnych na lata 2004-2006", Bruksela, 30 stycznia 2002 r., SEC (2002).
  4. Sector Report Programming, NEI Regional and Urban Development, Rotterdam, luty 2002 r.
  5. http://www.arimr.gov.pl
  6. http://www.nfosigw.gov.pl
  7. http://www.ukie.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu