BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzepiński Witold
Title
Interwencja edukacyjna jako czynnik stymulujący produkcję rolniczą
Educational Intervention as a Rural Production's Stimulating Factor
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 276-280, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Postęp technologiczny w rolnictwie, Produkcja mleka, Doradztwo rolnicze, Edukacja, Przedsiębiorczość
Modernisation of the rural area, Technological progress in agriculture, Milk production, Agricultural advisory, Education, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Celem autora było określenie wpływu właściwie prowadzonego doradztwa na potrzeby producentów mleka za pośrednictwem metody interwencji edukacyjnej. Wiedza i przedsiębiorczość lokalnych liderów wywołana interwencją edukacyjną zintensyfikowała produkcję mleka w ogólnoświatowych standardach jakościowych. Rozwój gospodarstw mleczarskich przy finansowym wsparciu kredytem preferencyjnym, jest gwarancją bytu rodzin rolniczych na terenie powiatu ostrołęckiego. Niezbędna jest jednak stała techniczna modernizacja gospodarstw uwzględniająca najnowsze technologie produkcji oraz wymogi ochrony środowiska.

The work includes a situation of sustainable development programs' realization. Local leaders' knowledge and enterprise, caused by educational intervention, has intensified milk production in over world standards. Milk farms' development by preferential credit financial support is a guarantee of rural families being in ostrołęcki poviat. However, essential is a stable technical farms' modernization including the newest production technologies as well as environmental protection requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rzepiński W. (1999): Interwencja edukacyjna - szansą doradztwa rolniczego wobec aktualnych oczekiwań społeczności wiejskiej. Wieś Jutra. Dodatek specjalny. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 31-32.
  2. Rzepiński W. (2003): Byt rodziny wiejskiej wyznacznikiem poziomu produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, IBMER, Warszawa (w druku).
  3. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarczych w 2001 r. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Parzniew 2002.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu