BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Adam
Title
Kształtowanie ustroju rolnego Polski w obliczu integracji z Unią Europejską
Formation of Agricultural System in Poland in Face of Integration with European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 281-285, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura agrarna, Grunty rolne, Ochrona gruntów rolnych
Agriculture, Agrarian structure, Arable land, Protection of agricultural land
Note
summ.
Abstract
Potrzeba odpowiedniego kształtowania struktury agrarnej w Polsce jest podkreślana w dyskusjach ekonomistów od wielu lat. W wielu wypowiedziach wskazywano na jeden z aspektów tego problemu, a mianowicie wykupywanie stosunkowo taniej polskiej ziemi przez cudzoziemców, co uważano za zjawisko niekorzystne. Nie znalazło to potwierdzenia w liczbach, gdyż do chwili obecnej stosunkowo niewielkie obszary gruntów trafiły do cudzoziemców, jednakże widoczny jest wzrost ich zainteresowania ziemią rolniczą w Polsce. Efektem ożywionych dyskusji i działań stało się uchwalenie 11 kwietnia 2003 roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wydaje się, iż dokument ten w znaczącym stopniu będzie wytyczał ścieżki rozwoju polskiego rolnictwa w najbliższych latach i wraz z postanowieniami zawartymi w Traktacie akcesyjnym będzie skutecznie hamował zbytni wzrost zainteresowania tanimi gruntami rolniczymi w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The problem connected with the necessity of proper shaping agrarian structure in Poland has been present in economist's discussions from many years. It was pointed out that a huge part of Polish lands are already owned by some foreigners. Due to these activities was passing a bill of creating agricultural system on 11'th April 2003. It seams that this document will in a significant way mark out the development of Polish agriculture in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Firek M., Szczurówna A. (2002): Sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Agroprzemiany 12 (122).
  2. Greń D. (2001): Nabywanie nieruchomości w UE. Równe traktowanie ale... Agroprzemiany, nr 12 (109).
  3. Tańska-Hus B. (2002): Prawne aspekty kierunków rozwoju gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERIA, T.IV, z. 5, s. 189-194.
  4. Zadura A. (2002): Irlandzkie rolnictwo. Przemiany strukturalne. Agroprzemiany 12 (122).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu