BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychalski Grzegorz
Title
Plan rozwoju obszarów wiejskich jako instrument polskiej polityk rolnej w latach 2004-2006
Rural Areas Development Plan as the Polish Agricultural Policy Measure in 2004-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 298-302, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Renta strukturalna, Polityka rolna, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Structural pension, Agricultural policy, Rural Development Plan
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest próbą syntezy najważniejszych instrumentów polskiej polityki rolnej w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem analiza Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i szansa jego realizacji w latach 2004-2006. Wspólna polityka rolna i jej narzędzia towarzyszące, zmienią strukturalny i instytucjonalny system oddziaływania na producentów rolnych i obszary wiejskie. Obok płatności bezpośrednich i interwencji rynkowej polscy rolnicy będą mogli korzystać z programu rent strukturalnych dopłat do gospodarstw niskotowarowych, terenów o niekorzystnych warunków gospodarowania, programów rolnośrodowiskowych oraz zalesień gruntów ornych. Te instrumenty opisano i wskazano ich znaczenie dla sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Pracę kończą wnioski dla polskiej polityki rolnej.

The paper is the trial of synthesis of the most important measures of Polish agricultural policy in the first years of Polish membership in European Union. Common Agricultural Policy and its accompanying measures will change structural and institutional system of impact on agricultural producers and rural areas. Apart from direct payments and market intervention Polish farmers will be included info following systems: structural pensions, subsistence farms payments, less favoured areas financing, agrienvironmental program and afforestation of arable land. These instruments are described and its role in economic situation of the farms is presented. The paper is finished with practical conclusions for current Polish agricultural policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Official Journal of European Communities (2000), No 1257. Brussel.
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (2002). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  3. Projekt sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich" (2002). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  4. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i Krajach Unii Europejskiej, praca pod red. zbiorową M. Kłodzińskiego i B. Fedyszak-Radziejowska (2002). IRWiR, PAN, Warszawa.
  5. Sektorowy program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich", projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2002), Warszawa.
  6. Tracy M. (1997): Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Warszawski, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu