BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchoń Aneta
Title
Dzierżawa jako tytuł organizowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego
The Land Lease as a Form of Farm Organization and Management
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 307-311, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Prawo rolne, Dzierżawa
Arable farm, Agriculture law, Lease
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła regulacje prawne dotyczące dzierżawy gruntów rolnych oraz gospodarstwa rolnego obowiązujące w Polsce. Gospodarstwo rolne w wielu aktach prawnych nie jest ujmowane jako jednostka własnościowa. Dzierżawa znajduje zastosowanie w organizacji i prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Obowiązujące przepisy w zakresie dzierżawy gruntów rolnych nie uwzględniają potrzeb aktualnego obrotu dzierżawnego w Polsce. Należy zatem postulować stworzenie nowoczesnego modelu dzierżawy rolniczej.

The article presents polish legal regulations concerning land leasing and fanning. The farm in many legal acts is not treated as a unit of ownership only. The land lease finds application in farm organisation and management. Current legal regulations in the field of land leasing do not fit the present situation in Poland. The creation of a new model of agricultural lease should be considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Budzinowski R. (l 991): Pojęcie gospodarstwa rolnego według kodeksu cywilnego (rozważania na tle art. 55 k.c.). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, s. 59-66.
  2. Budzinowski R. (1992): Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 71-96.
  3. Lichorowicz A. (2003): Miejsce gospodarstw wielkotowarowych, głównie spółek pracowniczych i RSP, w ustroju rolnym, jak i potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej, Referat prof. dr. hab. A. Lichorowicza, którego główne tezy autor zaprezentował na konferencji w Warszawie w styczniu 2003 r. Rolnik Dzierżawca, nr 2, s. 43-54.
  4. Klat E. (1993): Model prawny dzierżawy państwowych nieruchomości rolnych. Monitor Prawniczy, nr 2, s. 41-46.
  5. Pańko W. (1975): Dzierżawa gruntów rolnych. PWN, Warszawa, s. 48-57.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu