BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulewski Piotr, Turlińska Anna
Title
Postawy rolników wobec zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i ich wpływ na zmianę wyników finansowych gospodarstw
Farmers' Attitudes towards Changing Economic Environment and its Consequences for Financial Performance of Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 312-316, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa, Zmiany organizacyjne, Wynik finansowy, Wspólna Polityka Rolna
Arable farm, Agricultural economics, Organisational change, Financial performance, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
summ.
Abstract
Autorzy przedstawili zakres zmian, jakie dokonały się w grupie 18 towarowych gospodarstw w latach 1995-2002. Analiza zmian pozwoliła wyróżnić trzy typy reakcji rolników na zmieniającą się sytuację (strategię rozwoju, stagnacji i wycofywania). Jedynie strategia aktywności i rozwoju pozwala na istotną poprawę wyników finansowych gospodarstw. Znaczące możliwości dalszej poprawy dochodu rolniczego niesie zbliżające się objęcie polskiego rolnictwa Wspólną Polityką Rolną UE, szczególnie w kontekście dalszej modernizacji badanych gospodarstw.

In the paper changes in organization of 18 farms in the period 1995-2002 have been analyzed. Basing on the analysis three types of strategies can be distinguished: growth, stagnation, regress. All farms may benefit from introducing direct payments of the CAP after the accession to the EU. However, the strategy of growth results with markedly improved financial performance of farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kopeć B. (1969): Ekonomika i organizacja gospodarstw w zarysie. PWRiL, Warszawa.
  2. Krzyżanowska Z. (2003): Dopłaty do rolnictwa w Polsce po akcesji. System uproszczony ale uzupełniony. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 3/2003.
  3. Majewski E. (2003): Skutki integracji z UE dla gospodarstw rolniczych w Polsce. Referat konferencyjny opublikowany w Polska na progu integracji z UE - Oczekiwania i wyzwania. Instytut im. Józefa Ślisza oraz SGGW, Warszawa.
  4. Piskorz W., Guba W. (2002): Implikacje reform WPR Unii Europejskiej dla Polski. UKIE, Warszawa.
  5. Rocznik statystyczny GUS 2001.
  6. Szymański W. (2003): Polska poza Unią - koszty rezygnacji z członkostwa. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 5/ 2003, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu