BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Jadwiga, Luty Lidia
Title
Statystyczna analiza struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim w roku 2002
Structure Area Statistical Analysis of Private Farms in Małopolska Voivodeship in 2002
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 27-35, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Taksonomia struktur, Struktura agrarna, Indywidualne gospodarstwa rolne, Statystyczna analiza strukturalna
Taxonomy of structures, Agrarian structure, Individual arable farms, Statistical structural analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
W artykule zawarto statystyczną analizę struktury obszarowej gospodarstw rolnych w powiatach województwa małopolskiego w roku 2002 oraz przedstawienie tempa i kierunku jej zmian w latach 1996-2002. Analizę przeprowadzono na postawie metod taksonomicznych. Kierunki zmian struktury w większości wyróżnionych powiatów są zasadniczo zgodne z tendencjami ogólnokrajowymi.

The paper contains structure area statistical analysis of farms in administrative districts of Małopolska voivodeship in 2002. On the grounds of taxonomic methods there were separated five similar groups of administrative districts, which describe spatial diversification of examined structure. For each group of administrative districts one representative was chosen and next there was shown some changes, which happened in districts-representatives in period of 1996-2002. The directions of structure changes in most of distinguished districts are essentially consistent with nation-wide tendencies (increase participation of farms with area of l-5ha, increase - although very insignificant - participation of farms with area of l0ha and more, increase participation of farms with area of 5-10 ha). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowski Z.. 1988. Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. SGGW-AR, Warszawa.
  2. Chomątowski S., Sokolowski A., 1978. Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2.
  3. Bożek J., 2000. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych (według metod taksonomicznych). Wiadomości Statystyczne, 9.
  4. Halamska M., 1988. Struktura agrarna Polski - ciągłość czy zmiana? Wieś i Rolnictwo. 3.
  5. Kukuła K., 1989. Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89, Kraków.
  6. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa.
  7. Szemberg A., 1976. Przemiany w układzie przestrzennym struktury agrarnej w Polsce. PWN, Warszawa.
  8. Wysocki F., Wagner W., 1989. O ustalaniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, 9.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu