BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dunin-Kwinta Izabella
Title
Konieczność zmian polskiej rybackiej floty kutrowej w Unii Europejskiej
The Necessity of Changes in the Polish Cutter Fishing Fleet in the European Union
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 55-64, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Gospodarka morska, Rybołówstwo
Poland's economic integration with the EU, Maritime economy, Fishery
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł omawia stan polskiej bałtyckiej floty rybackiej i stan zasobów ryb. Autorka nakreśla podejście do gospodarowania zasobami ryb w Polsce i w Unii Europejskiej. Akcesja Polski do UE wymusza redukcję floty bałtyckiej przynajmniej o 30%. Rzeczywiste zmniejszenie może być jeszcze większe ze względu na wiek kutrów. W 2006 r. 71% jednostek przekroczy 30 lat i będą mogły otrzymać wsparcie z UE już tylko na kasację.

As a result of destruction caused by the Second World War, at the end of 1945 the Polish fishing fleet consisted of as few as 46 boats capable of operating. The huge demand for food in Poland and the abundance of the Baltic cod and herring at that time caused the Baltic fleet to dynamically increase, up to about 600 cutters in 1969. As the food supply situation stabilised and the fish stocks were becoming depleted, the number of craft was gradually decreasing, down to the present level of a little more than 400. To increase the cost efficiency of fisheries, the European Union demands a further reduction of the number of boat, by at least 30%, and applies various financial instruments, scrapping craft, particularly those that are more than 30 years old, being a preferred measure. By 2006, 71% of the Polish Baltic craft will reach that age (from 33 to 95% in various fishing ports), so a much heavier reduction of the Polish Baltic fishing fleet should be expected. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blady W., 2002. Charakterystyka techniczna kutrów rybackich eksploatowanych przez polskie rybołówstwo bałtyckie. Magazyn Przemysłu Rybnego, 5 (29).
 2. Dunin-Kwinta I., 1973. Badania mocy łowczej polskich statków rybackich. Akademia Rolnicza w Szczecinie, seria Rozprawy, nr 33, Szczecin, ss. 98.
 3. Dunin-Kwinta I., 1999. Wstępna prognoza skutków społeczno-gospodarczych w rybołówstwie bałtyckim w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Opracowanie badawczo-rozwojowe na zlecenie Biura Rozwoju Regionalnego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w Szczecinie.
 4. Dunin-Kwinta I., 2000. Wielowariantowy model redukcji nakładu połowowego (wycofania statków rybackich z eksploatacji) z uwzględnieniem skutków społecznych (bezrobocia) w rejonach nadmorskich. W: Zieziula J. (red.): Wybrane zagadnienia Wspólnej Polityki Rybackiej w Unii Europejskiej - potrzeby i możliwości adaptacji Wspólnej Polityki Rybackiej przez polską gospodarkę rybną (ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa bałtyckiego). Agencja Rozwoju Regionalnego w Koszalinie i Abrahamsen & Nielsen a/s w Allerod, Koszalin, s. 41-58.
 5. Dunin-Kwinta I., 2001. Potencjał połowowy polskiej bałtyckiej floty kutrowej. Wydawnictwo PAN, seria Organizacja i Zarządzanie w Regionie Nadmorskim 2001, Vol. l.
 6. Polski Rejestr Statków, Gdańsk, roczniki 1969-2002.
 7. Ropelewski A., 1963. 1000 lat naszego rybołówstwa. Wydawnictwo Morskie, Gdynia.
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.05.1999 r. (DzU z 25 czerwca 1999).
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 kwietnia 2002 (DzU Nr 55, poz. 486).
 10. Russek Z., 2002. Proponowana metoda obliczania kosztów i korzyści regulacji nakładu połowowego. W: Dunin-Kwinta I. (red.): Korzyści i koszty restrukturyzacji polskiego rybołówstwa bałtyckiego w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Projekt badawczy opracowany na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Wyższa Szkoła Morska, Szczecin.
 11. Szostak S., 2003. Flota rybacka i połowy Polski w 2002 r. Wiadomości Rybackie nr 7-8 (134).
 12. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb na lata 2004-2006.
 13. Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 21 marca 1996 r. (DzU Nr 34 z 21 marca 1996 r., poz. 145).
 14. Ustawa o rybołówstwie morskim z dnia 6 września 2001 r. (DzU Nr 01.129.1441 z 12 listopada 2001 r.).
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu