BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kropsz Irena, Słociak Agnieszka
Title
Opłacalność produkcji cukini przy różnych metodach uprawy
Profitability of Zucchini Production at Different Methods of Cultivation
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 85-98, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Ocena opłacalności produkcji, Produkcja rolna, Warzywa, Warzywnictwo
Estimation of profitability production, Agricultural production, Vegetables, Vegetable farming
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uwzględniając rosnące znaczenie cukinii oraz reakcję plonowania na zachwaszczenie, w pracy porównano wysokość uzyskanego plonu w zależności od terminu odchwaszczania oraz rodzaju ściołowania stosowanego w uprawie. Dodatkowo przeprowadzono analizę opłacalności cukinii uprawianej z siewu w przeliczeniu na 1 ha, określając dochód, wskaźnik opłacalności, koszt jednostkowy i próg rentowności z uwzględnieniem pracy własnej i bez wyceny pracy własnej. (abstrakt oryginalny)

According to the growing meaning of zucchini and reaction of yields on weeding, in the paper the height of crops depending on weeding term and kind of the bedding was presented. In addition, the profitability analysis of zucchini grown on 1 hectare was made, characterising the income, the index of profitability, the unit cost and the breakeven point with or without own labour capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Behr H., 1993. Zucchini. Gemüse 8, 439-440.
 2. Charzewski A., Sikora E., Kaniszewski S., 1976. Cukinia - nowe wartościowe warzywo. Ogrodnictwo nr 3, 61-63.
 3. Dobrzański A., 1999. Ochrona warzyw przed chwastami. PWRiL, Warszawa.
 4. Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text. Warszawa.
 5. Jurgowa A., Sobańska A., Sochacka R., 1991. Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje. PWE, Warszawa, 216-229.
 6. Jankowska G., 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych (według standardów Unii Europejskiej). FAPA, Warszawa, 8-10.
 7. Grontkowska A., 1998. Kalkulacje niepełne. Wieś Jutra nr 13, 31.
 8. Kiziukiewicz T., Sawicki K., 1993. Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menadżera. Wyd. Ekspert, Wrocław.
 9. Kling M., 1995. Düngung vor Zucchini. Gemüse 12, 691.
 10. Kmiecik W., 1986. Wpływ wielkości pozyskiwanych owoców na wielkość plonów i przebieg plonowania cukinii. Acta Agraria et Silvestria, XXV, 157-171.
 11. Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR Wrocław, 166-199.
 12. Ludwiczak J., 1978. Podstawy rachunku ekonomicznego w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu, nr 392, 177-196.
 13. Naumiuk T., 1998. Zasady kalkulacji kosztów. Przedmiot, rodzaje, techniki. Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa, 151-179.
 14. Nouri N., 1971. Zucchini - Anbau- und Verwendungsmöglichkeiten in Deutschland. Obst- und Gemüseverwertung 21, Grafing.
 15. Orłowski M., Jadczak D., 1999. Uprawa cukinii dla przemysłu przetwórczego. Hasło Ogrodnicze, 7, 34-35.
 16. Rodkiewicz T., 1998. Wczesność plonowania cukinii uprawianej z siewu. Zesz. Nauk. nr 215, Rolnictwo 42, Bydgoszcz, 207-210.
 17. Rutkowski A., 2003. Zarządzanie finansami. PWE. Warszawa, 133-147.
 18. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., 2002. Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku. Zag. Ekon. Roln. Nr 4-5. PAN, IERiGŻ, 107-119.
 19. Skąpski H., Dąbrowska B., 1994. Uprawa warzyw w polu. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 20. Stachak S., Woźniak Z., 1981. Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. AR Szczecin, 99-104.
 21. Vernigaud P., 1992. Legumes fruits mediterraneens. PHM Revue Hortcole, 331.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu