BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław
Title
Metody ABC i XYZ w zarządzaniu zapasami w gospodarstwach indywidualnych
ABC and XYZ Methods in the Management of Reserves in Private Farms
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 131-138, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Indywidualne gospodarstwa rolne, Zapasy
Arable farm management, Individual arable farms, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę wykorzystania metod ABC i XYZ do klasyfikacji zapasów w gospodarstwach indywidualnych o typie rolniczym „zwierzęta żywione paszami treściwymi". Stwierdzono, że w strukturze ilościowej zapasów gospodarstwa największym udziałem charakteryzowała się mieszanka zbożowa. W ujęciu wartościowym natomiast, ze zbliżonym udziałem, dominowało stado obrotowe trzody chlewnej. Znaczenie ilościowe i wartościowe pozostałych grup zapasów było niewielkie.

In the paper the use of ABC and XYZ methods for reserves management in private farms of agricultural type "animals fed with protein fodders" is presented. In the quantitative structure of reserves with the share at the level of about 50% cereals mixed dominated. In the valuable structure of reserves, with similar share, the circulating swine herd dominated. The quantitative and valuable importance of another groups of reserves was not large. There were proposed quantitative and valuable proportions of reserves in farm as follows: group A - 65/70%, group B - 15/20%, group C - 20/10%. The circulating swine herd was classified to the group AX of reserves, the circulating cattle herd was classified to the group BX of reserves while crop protection chemicals and mineral fertilizers were classified to the group CY of reserves. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abt S., 2000. Zarządzanie logistyczne w praktyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe nr 3, Poznań.
 2. Brown R.G., 1982. Advanced Service Parts Inventory Control. Materials Management Systems. Norwich.
 3. Dobrzyński M., 1999. Logistyka. Politechnika Białostocka, Białystok.
 4. Dworecki S.E., 1999. Zarządzanie logistyczne. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.
 5. Dziechciarz J. (red.), 2002. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Magee J.F., Copacino W.F., Rosenfield D.B., 1985. Modern Logistics Management. Integrating Marketing, Manufacturing, and Physical Distribution, New York.
 7. Milewscy B. D., 2001. Just-in-Time. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 8. Pfohl H.Ch., 1998. Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 9. Ruppenthal K., McKinnel H.A. Jr., 1968. Business Logistics in American Industry. Stanford University, Stanford.
 10. Thomas J., 1995. Down But Not Out. Distribution, July.
 11. Wasilewski M., 2003a. Just-in-Time w gospodarstwach rolniczych. Przegląd Organizacji nr 11. Wydawnictwo TNOiK, Warszawa.
 12. Wasilewski M., 2003b. Kształtowanie poziomu i kosztów zapasów w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 90, zeszyt l, Wydawnictwo „Wieś Jutra", Warszawa.
 13. Witkowski J., 1999. Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Woźniak H., 1992. Wykorzystanie analizy typu ABC i XYZ w logistyce sfery zaopatrzenia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 7/8, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu