BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawisza Sławomir, Kamiński Tomasz
Title
Systemy ubezpieczeń ryzyka w rolnictwie w krajach rozwiniętych ekonomicznie
Agricultural Risk Insurance Systems in Well Development Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 370-374, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia rolnicze
Insurance market, Agriculture insurance
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autorzy zaprezentowali systemy ubezpieczeń od ryzyka działalności gospodarczej w rolnictwie w wybranych krajach, zwłaszcza w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Działalność rolnicza należy do najbardziej narażonych na klęski i katastrofy spowodowane działaniem sił natury. W różnych krajach funkcjonują odmienne systemy ubezpieczeń w rolnictwie, a zbliżające się rozszerzenie Unii Europejskiej może przyspieszyć prace nad koncepcją jednolitego systemu ubezpieczeniowego. System ten mógłby się opierać na założeniach i rozwiązaniach stosowanych już od wielu lat w niektórych krajach, takich jak: Stany Zjednoczone, Hiszpania, czy Francja.

The article presents insurance systems connected with economic activities risks in agriculture of selected countries, especially in well developed countries of the European Union. Agricultural activity is of high risk as for as natural calamities are concerned. The systems of agricultural insurance vary from country to country, and an approaching extension of the European Union may accelerate the works on the concept of univocal insurance system. Such a system could be based on the assumptions and solutions that have already been used for many years in some countries, such as: The United States, Spain or France. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Natural Events in Europe (1995): February, CEA Bruxelles.
  2. Nowak J. (1998): Infrastruktura instytucjonalna finansowania wspólnej polityki rolnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 3, s. 38-42.
  3. Oręziak L. (1998): Jednolity Rynek Ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej. Zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  4. Rojewski K. (1998a): Ubezpieczenia rolne w Polsce. Czy powinny być obowiązkowe? Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 3, s. 39-42.
  5. Rojewski K. (1998b): Ogólne zasady funkcjonowania systemu ubezpieczenia upraw (MPCI) w USA. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 12, s. 36-38.
  6. Rojewski K. (1999): Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w Niemczech. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 2.
  7. Szady G. (2001): Europejski model ubezpieczeń. Gazeta Sołecka, nr 10, s. 30-31.
  8. Woicka I.L. (1998): Potencjalne konsekwencje przystąpienia Polski do jednolitego rynku ubezpieczeń. Wspólnoty europejskie. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 3, s. 43-51.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu