BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawojska Aldona
Title
Rozszerzenie Unii Europejskiejz punktu widzenia ekonomicznej teorii klubów
Enlarged European Union form the Perspective of the Economic Theory of Clubs
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 375-380, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Kryteria integracji z UE
Common Agricultural Policy (CAP), EU enlargement criteria
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Autorka dokonała analizy problemu poszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia ekonomicznej teorii klubów. Unia Europejska spełnia kryterium klubu, który oferuje swoim członkom niekonkurujące, ale możliwe do wykluczenia dobra klubowe, takie jak na przykład polityka rolna czy fundusze strukturalne. Kryterium optymalnej wielkości klubu, zróżnicowanie gospodarcze krajów członkowskich oraz konflikty interesów mogą spowodować, że w ramach samej UE będą tworzyć się kluby złożone z państw o jednakowym poziomie rozwoju gospodarczego, które będą zamknięte dla innych, pozbawiając je tym samym możliwości korzystania z dóbr klubowych.

The paper deals with the eastward enlargement of the European Union. Within a year Poland and seven other Central and Eastern European countries are likely to become the EU members. The heterogeneity between the accessing nations and the present members, particularly in the area of agriculture, is expected to increase significantly governance problems in the enlarged Union. The study concentrates on these problems from the perspective of club theory. The EU can be recognized as a club that provides non-rival but excludable goods. Unlike purely collective goods, for which the club size is infinite, club theory starts from the assumption that membership size is an endogenous variable. In order to sustain EU governance, it is concluded that the heterogeneity of the new club members requires the initiative of creating clubs in the club. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ahrens J.H., Hoen H.W. (2002): A Club Theoretical Perspective on an Enlarged European Union, Paper presented at the 6th annual meeting of the ISNIE. Cambridge (Mass), September 27-29, 2002 r.
  2. Buchanan J.M. (1965): An economic theory of clubs. Economica 33, s. 1-14.
  3. Canova F. (2001): Are EU Policies Fostering Growth and Reducing Regional Inequalities?. Els Opuscles del CREI, No 8/2001, s. 20-21.
  4. European Commission, (2001): Enlargement Strategy Paper 2001: Brussels, Central Intelligence Agency.
  5. Jasiński J. (2003): Spór o statystyki. Rzeczpospolita Nr 113(6493), 16.05.2003, B2.
  6. Scotchmer S. (2002): Local public goods and clubs. [W:] Handbook of Public Economics, Volume 4, Edited by A.J. Auerbach and M. Feldstein, Elsevier Science B.V., 1999-2000.
  7. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998): Współczesne nurty teorii makroekonomicznej. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s. 11-13.
  8. Tiebout C.M. (1956): A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy 64, s. 416-424.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu