BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombol Małgorzata
Title
Ekonomiczny wymiar czasu wolnego
The Leisure Time and its Economic Dimension.
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 537, 235 s., rys., tab., bibliogr. s. 221-227, Aneks
Keyword
Czas wolny, Ekonomia czasu, Gospodarowanie czasem, Budżet gospodarstwa domowego, Styl życia, Potrzeby człowieka, Przegląd literatury
Leisure time, Time economics, Time economizing, Budgets of households, Lifestyle, Human needs, Literature review
Abstract
Omówiono kształtowanie się różnych sfer czasu wolnego dzięki różnym czynnikom ekonomicznym o charakterze zewnętrznym dla jednostki (stopień rozwoju gospodarczego, rozwój rynków, oferta dóbr i usług), jak i wewnętrznym (sytuacja dochodowa). Przedstawiono konteksty znaczeniowe czasu wolnego, aspekty ekonomiczne ,ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych jednostki, dokonano charakterystyki infrastrukturalnego podejścia do zagadnienia czasu wolnego. Omówiono czas wolny jako element kapitału społecznego, a także przedstawiono propozycję równania dotyczącego czasu dobowego jednostki z podziałem na czas wolny i czas pracy. Zaprezentowano także modelowe podejście do kształtowania się relacji pomiędzy dochodem jednostki, jej czasem wolnym oraz płynącą z niego satysfakcją.

The article is devoted to the issue of the leisure time and different economic factors that were divided into external factors such as the level of economic development, development of markets, service offer and internal factors such as financial situation. The author has presented different economic aspects of the leisure time with a special attention paid to the consumer needs. The leisure time has been presented as an element of a social capital. The paper also shows a model approach towards shaping the relations between the unit income, unit's leisure time and a satisfaction coming from the leisure time. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 2005 Encyklopœdia Britannica Home Library Suite, Encyklopaedia Britannica, Inc., Chicago 2005.
 2. Adamczuk L., Budżet czasu ludności Polski, w: Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych GUS, t. 40. Warszawa 1991.
 3. Andree J.M., L'otinum dans la vie morale et intellectuelle desRomains dwes origines a l'epoqe au-gusteenne, PUF, Paris 1966.
 4. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2, PAX, Warszawa 1990.
 5. Banaszczyk T., Czas jako kategoria społeczna. Wstępne rozważania socjologiczne o czasie, Ossolineum, Wrocław 1981.
 6. Bargadaa M., The role of time in the action of consumer, "Journal of Consumer Research" 1990, Vol. 17, No. 3.
 7. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 8. Becker G.S., A theory of the allocation of time, "The Economic Journal" 1965, Vol. 75 No. 9.
 9. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Ekonomia XX wieku, PWN, Warszawa 1990.
 10. Belk R.W., Cultural and historical differences in concepts of self and their effects on attitudes toward having and giving, w: E. Hirschman, M. Holbrook, Advances in Consumer Research, Association for Consumer Research, Provo 1985.
 11. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 12. Bergson H., Myśl i ruch, dusz i ciało, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1963.
 13. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 14. Błaszczak-Przybycińska I., Wycena pracy w gospodarstwach domowych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2004, z. 13.
 15. Boland L.A., The Methodology of Economic Model Building. Methodology after Samuelson, Rout-ledge, London - New York 2000.
 16. Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Liber, Warszawa 2003 Branson W.H., Macroeconomic Theory and Policy, Harper Collins 1989.
 17. Bronfenbrenner U., Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, "Psychologia Wychowawcza" 1980, nr 1-2.
 18. Budżety gospodarstw domowych w 2003 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2004, s. XI-XII.
 19. Buhler Gh., Bieg życia ludzkiego. Biblioteka Klasyków psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 20. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995.
 21. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 22. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 23. Churchill G. A., A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs, "Journal of Marketing Research" 1979, No. 16.
 24. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny czasem konsumpcji, PWE, Warszawa 1992.
 25. Coleman D., Iso-Ahola S.E., Leisure and Health: The Role of Social Support and Self-determination, "Journal of Leisure Research" 1993, nr 25.
 26. Cotte J., Ratneshwar S., Timestyle and Leisure Decision, "Journal of Leisure Research" 2001, Vol. 33, No. 4.
 27. Cottle T.J., Perceiving time. A psychological investigation with men and woman, John Wiley & Sons, New York 1976.
 28. Czajka S., Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.
 29. Diagnoza Społeczna 2003, red. J. Czapiński, T. Panek, WSPiZ, Warszawa 2004.
 30. Czas w kulturze, oprać. A. Zajączkowski, PIW, Warszawa 1988.
 31. Day R.L., Modeling Choices Among Alternative Response to Dissatisfaction, "Advances in Consumer Research" 1984, No. 11.
 32. Dąbka L, Zagadnienie czasu w filozofii Pascala, w: Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa-Poznań-Toruń 1975.
 33. de Karen-Silver M., E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002.
 34. Duesenberry J.S., Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge 1949.
 35. Duesenberry J.S., Money and credit: impact and control, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1964 Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 36. Elementarne pojęcia socjologii, red. J. Szczepański, PWN, 1970.
 37. Everly G.S., Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, PWN, Warszawa 1992.
 38. Feldman L., Hornik J., The use of time:an integrated conceptual model, "Journal of Consumer Research" Vol.7, No. 4.
 39. Fijałkowski T., Kodeks pracy, Warszawa 2002.
 40. Fornell C., A National Customer Satisfaction. The Swedish Experience, "Journal of Marketing" 1992, No. 56.
 41. Francis J.E., White L., Value across fulfillment - product categories of Internet shopping, "Managing Service Quality" 2004, Vol. 14, No. 2-3.
 42. Friedman M., A Theory of Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1975.
 43. Gaworecki W., Turystyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 44. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 45. Giddes A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 46. Giese J.L., Cote JA, Defining Consumer Satisfaction, "Academy of Marketing Science Review" 2000, No 1.
 47. Gleick J., Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 48. Golinowska S., Komercjalizacja w kulturze: szansę i zagrożenia, Instytut Kultury, Warszawa 1992.
 49. Global Politics, red. A. McGrew, Polity Press, Cambridge 1992.
 50. Globalizacja i co dalej?, red. S. Amsterdamski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 51. Gonzales A.M., Bello L., The construct "lifestyle" in market segmentation. The behavior in tourist consumers, "European Journal of Marketing" 2002, Vol. 36, No. 1-2.
 52. Greetz C., The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973.
 53. Gurvitch G., Structures sociales et multiciple des temps, "Bulletin de la societe francaise de Philosophie" 1958, No. 3.
 54. Hall E.T., Hall M.R., Understanding Cultural Differences, Intercultural Press, Yarmoth 1990 Hall E.T., The dance of life. Anchor Press, Garden City, New York 1983.
 55. Halstead D., Hartman D., Schmidt S.L., Multisource Effects on the Satisfaction Formation Process, "Journal of the Academy of Marketing" 1994, No. 2.
 56. Harris L.C, Cultural domination: the key to market - oriented culture, "European Journal of Marketing" 1997, No. 32.
 57. Hawks S.R., Spiritual Health: Definition and Theory, "Wellness Perspectives" 1994, No. 10.
 58. Hawrylyshyn O., The Value of Household Services: A Survey of Empirical Estimates, "The Review of Income and Wealth" 1976, No. 22.
 59. Heintzman P., Mannell R.C., Spiritual Function of Leisure and Spiritual Well Being: Coping with time Pressure, "Leisure Science" 2003, No. 25.
 60. Hellen H., Usprawiedliwienie Wszechświata, Kraków 1994.
 61. Hirschman E.G., Theoretical perspectives of time use: Implication for consumer research, "Research in Consumer Behavior" 1987, No. 2.
 62. Hofstede G., Cultures and organizations: Software of the Mind, McGraw Hill, New York 1997.
 63. Hofstede G., Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage, Newbury Park 1980.
 64. Hull R.B., Michael S.E., Nature based recreation, mood change, and stress restoration, "Leisure science" 1995, No. 17.
 65. Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza, PWN, Warszawa 1975.
 66. Hustad P, Pessemier E., The development and application of psychografic life-style and associated activity and attitude measures, w: Life-style and Psychografics, red. W. Wells, American Marketing Association, Chicago 1974.
 67. Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 68. Iwasaki Y., Manneil R.C., Hierarchical Dimensions of Leisure Stress Coping, "Leisure Science" 2000, No. 2.
 69. Jameson P., Notes on Globalization as a Philosophical Issue, w: red. F. Jameson, M. Miyoshi, The Cultures of Globalization, Duke University Press, London 1998.
 70. Jastrzebska-Smolaga H., Ekonomiczna kategoria czasu wolnego w socjalizmie, SGPiS, Warszawa 1982.
 71. Jevons W.S., The Theory of Political Economy, Macmillan 1970.
 72. Jung B., O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego, SGPiS, Warszawa 1987.
 73. Kamerschen D.R, McKenzi R.B, Nardelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 74. Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszewski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 75. Kaufman C.F., Lane P.M., Lindquist J.D., Exploring More than 24 Hours a Day. A Preliminary Investigation of Polychronic Time Use, "Journal of Consumer Research" 1991, Vol. 18, No. 3.
 76. Kaufman C.F., Lindquist J.D., Time management andpolichronicity. Comparosons, contrasts, and insights for the workplace, "Journal of Managerial Psychology" 1998, Vol. 14, No. 3-4.
 77. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 78. Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 79. Kluckhohn F., SrodtbeckF.L., Variatins in Value Orientations, Greenwood Press, Conn 1960
 80. Knowles hotelarstwem. Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 81. Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Ossolineum, Wrocław 1982.
 82. Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2004.
 83. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembiewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 84. Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, red. B. Jung, SGH, Warszawa 2001.
 85. Kosiński S., Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa 1989.
 86. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa 1977.
 87. Kozioł L., Jak racjonalnie gospodarować czasem?, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 88. Kozłowski T., Popnatura i masowa nuda, w: T. Szlendak, K. Pietrowicz, Na pokaz. O konsumenryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 89. Krasiński Z., Piasny J., Szulce H., Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984.
 90. Kraus R., Recreation and Leisure in Modern Society, Harper Collins, New York 1990.
 91. Kreps J.M., Lifetime Allocation of Work and Income: Essays in the Economics of Aging, Durham 1971.
 92. Kumar A., Levinson D., Activity, Ravel, and the Allocation of Time, "Journal of the American Planning Association" 1996, Vol. 61, No. 4.
 93. Kwarecki K., Chronobiologia: Perspektywy wykorzystania w medycynie, w: Biochemia. Materiały seminaryjne, t. 3, Wydawnictwo WAM, Warszawa 1985.
 94. Lamfant M.P., Le plus-de-jouir du temps libre, Adrac, Paris 1985.
 95. Lider D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Geberhner i Ska, Warszawa 1991.
 96. Lindskong H., Breje S., Time -rich and Time - poor Consumer Behavior. The Importance of Time in Market- Segmentation, Working Papers of Department of Management and Economics, Institute of Technology, University of Linkoping, Linkoping 2001.
 97. Loudon D.L., Delia Bita A.J., Consumer Behavior, McGraw-Hill, New York 1993.
 98. Luna D., Gupta S.F., An integrative framework for cross-cultural consumer behavior, "International Marketing Review" 2001, Vol. 18, No. 1.
 99. Luster F.T., A Note on Recent Changes in Time Use w: F.T. Juster, P.P. Stafford, Time, Goods and Well -Being. Survey Research Centre, Institute for Social Research, The University of Michigan, Michigan 1985.
 100. Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1982.
 101. Łagodziński W., Szansę i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 w świetle badań GUS. Raporty. Analizy. Opinie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004.
 102. Łopaciński K., Radcowska B., Ocena bieżącej sytuacji na rynku turystycznym i prognoza na lata 2003-2007, Instytut Turystyki, Warszawa 2003.
 103. MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002.
 104. Makówka M., Czynniki kształtujące rynek dóbr i usług kulturalnych w Polsce, w: Prace z zakresu konsumpcji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 105. Masłowski, Rynek usług gastronomicznych. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, IRWiK, Warszawa 2001.
 106. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 107. Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa 2001.
 108. Michalski K., Logika i czas, Warszawa 1988.
 109. Modigliani F., The Life-Cycle Hypothesis of Saving; Aggregate Implication and Test, "American Economy Review" March 1963, No. 53.
 110. Monsuwe T.P., Dellaert B.G.C., de Ruyter K., What drives consumer to shop on-line? A literature review, "International Journal of Service Industry Management" 2004, Vol. 15, No. 1.
 111. Moroz E., Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa 2005.
 112. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2004.
 113. Nepal F., Słone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982.
 114. Nowa encyklopedia powszechna, 1.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 115. Oliver L.R., Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York 1997.
 116. Owen J.D., The Price of Leisure. An Economic Analysis of the Demand for Leisure Time, Rotterdam 1969.
 117. Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.
 118. Parker S., The Sociology of Leisure, George Allen and Unwin, London 1976.
 119. Zachowania konsumenckie, red. W. Patrzałek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Arboretum, Wrocław 2002.
 120. Pawełczyńska A., Czas człowieka, Ossolineum, Wrocław 1986.
 121. Pohorille M., "Cena" czasu wolnego a konsumpcja dóbr i usług, "Ekonomista" 1976, nr 1.
 122. Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa 2001.
 123. Reardon J. McCorkle D.E., A consumer model for channel switching behavior, "International Journal of Retail and Distribution Management" 2002, Vol. 30, No. 4.
 124. Reid D.G., Fuller A.M., Haywood K.M., Bryden J., The Integration of Tourism, Culture and Recreation in Rural Ontario, Queen's Printer, Toronto 1993.
 125. Reid D.R., Tourism, Globalization and Development. Responsible Tourism Planning, Pluto Press, London 2003.
 126. Rocznik statystyczny 2003, GUS, Warszawa 2004.
 127. Rogoziński K., Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, Katedra Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 128. Rójek C., Urry J., Touring Cultures: Tansformations of Ravel and Theory, Routlege, London 1997.
 129. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 130. Ryś M., Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania wzajemnych konfliktów, "Problemy Rodziny" 1996, nr 5.
 131. Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004.
 132. Sala J., Rozwój zakładów typu "fast food", "Przegląd Gastronomiczny" 1995, nr 5.
 133. Samecki W., Prolegomena do teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 134. Schiller B.R., The Microeconomy Today, Random House, Inc., New York 1986.
 135. Sessoms D., Leisure Services, Engelwood Cliffs, Prentince Hall, New York 1984.
 136. Seweryn R., Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki, w: Prace z zakresu konsumpcji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 137. Shaw S.M., Reconceptualizing barriers to family leisure, "Leisure Science" 2000, nr 9.
 138. Solomon M.R., Consumer Behavior, Allyn and Bacon, Needham Heights 1992.
 139. Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, SGH, Warszawa 2004.
 140. Stilon.L, Maesurning how people spent their time: a time-use survey design, "Monthly Labor Review" 1999, No. 8.
 141. Styl życia w miastach polskich (u progu kryzysu), red. A. Siciński, Ossolineum, Wrocław 1988.
 142. Styl życia. Koncepcje {propozycje, red. A. Siciński, PWN, Warszawa 1976.
 143. Swan J.E., Trawick F., Carroll M.G., Satisfaction Related to Predictive, Desired Expectations: A Field Study, w: H.K. Hunt, R.L. Day, New Findings on Consumer Satisfaction and Complaining, Indiana University, Indiana 1985.
 144. Sylwester Ch., The Classical Idea of Leisure: Cultural Ideal or Class Prejudice?, "Leisure Science" 1999, No. 21.
 145. Szczepański J., Fantazje na temat czasu, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
 146. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWN, Warszawa 1981.
 147. Szewczuk W., Psychologia, WSiP, Warszawa 1990.
 148. Szromnik A., Handel - konsument - przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 149. św. Augustyn, Wyznania, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1978.
 150. Światowy G., Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 151. Tarnas R., Dzieje umysłowości zachodniej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 152. Terelak J.F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
 153. Tomaszewski T., Główne idee współczesnej psychologii, Wydawnictwo Psychologiczne, Warszawa 2000.
 154. Turystyka i gospodarka turystyczna na tle procesów integracji europejskiej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 155. Urry J., The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage, London 1990.
 156. Valentine K., Allison T.K., Schneider I., The One - Way Mirror of Leisure Research a Need for Cross - National Social Scientific Perspectives, "Leisure Science" 1999, No. 21.
 157. Van der Leeuw G., Fenomenologia religii. Warszawa 1978.
 158. Ver Ploeg M., Altanki J., Bragburn N., Da Vanzo J., Nordhaus W,. Samaniego F., Time - Use Measurement and Research. Report of Workshop. Committee on National Statistics, National Research Council, National Academy Press, Washington 2003.
 159. Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 160. Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Wydawnictwo Fundacji Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, Lublin 1993.
 161. Weaver D., Tourism Management, John Wiley & Sons Australia Ldt., Brisbane 2000.
 162. Weissinger E., Bandalos D.L., Development, reliability and validity of a scale to measure intrinsic motivation of leisure, "Journal of Leisure Research" 1995, No. 27.
 163. White M., Sympathy for The Devil: H.D. Macleod and W.S. Jevon's Theory of Political Economy, "Journal of the History of Economic Thought" 2004, Vol. 26.
 164. Wlliance P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 165. Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław 1972.
 166. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
 167. Zajączkowski A., Czas czarnej Afryki, w: Czas w kulturze, PIW, Warszawa 1988.
 168. Zalewski S., Czas i istnienie, PWN, Warszawa 1971.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu