BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Bogdan M., Wojtasik Bolesław
Title
Przejawy aktywności ekonomicznej ludności związanej z rolnictwem
Economic Activities' Symptoms of Rural Population
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2005, R. 4, nr 1, s. 125-133, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Ludność wiejska, Aktywność zawodowa ludności
Agriculture, Rural population, Activity rate of population
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarto analizę zasobów pracy w rolnictwie w postaci aktywności ekonomicznej w oparciu o wyniki powszechnych spisów rolnych, przeprowadzonych w 1996 i 2002 roku. Zasoby pracy uległy znacznej redukcji w wyniku obiektywnych zjawisk związanych z procesem substytucji żywej siły roboczej siłą mechaniczną, podejmowaniem aktywności pozarolniczej i skierowaniem młodzieży na ścieżkę edukacyjną. W rolnictwie pojawiła się nowa generacja młodych rolników, którzy obok atutu w postaci wyższego poziomu wykształcenia charakteryzują się nowym spojrzeniem na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego.

In the paper there were analysed labour reserves in agriculture in the form of economic activities, between 1996 and 2002. The reserves decreased as a result of objective phenomenon connected with substituting manual work by mechanical force, taking up non-agricultural activities and referring youths to raise their education level. There hale appeared a new generation of young fanners who are better educated and hale go New ideas of their functioning farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. 1997, Cz. I i II, GUS, Warszawa.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. 2004, GUS, Warszawa.
  3. Encyklopedia agrobiznesu. 1998, Fundacja Innowacja, Warszawa.
  4. Ludność związana z rolnictwem. 1997, Cz. I i II, GUS, Warszawa.
  5. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych. 1997, GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu