BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więznowski Artur
Title
Wpływ globalizacji na polski sektor banków komercyjnych - ujęcie makroekonomiczne
The Influence of Globalization on Polish Sector of Commercial Banks - Macroeconomic Outlook
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 96-112, tab., rys., bibliogr. 32
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Globalizacja gospodarki, Inwestycje zagraniczne, Sektor bankowy, Banki komercyjne, Przegląd literatury
Economic globalization, Foreign investment, Banking sector, Commercial banks, Literature review
Note
summ.
Abstract
Globalizację można zdefiniować w największym skrócie jako zjawisko związane ze wzrostem udziału handlu zagranicznego w produkcie krajowym brutto oraz zwiększającą się rolą instytucji i korporacji międzynarodowych. W pracy przedstawione zostały uwagi dotyczące umiędzynarodowienia gospodarki Polski i wpływu procesów globalizacji na zmiany i sposób funkcjonowania sektora polskich banków komercyjnych.

The changes in polish banking system resulting from globalization processes of polish economy were investigated by the author. The research was done for years 1996-2001. The sector of polish commercial banks is the subject of one of the most intensive globalization processes in polish economy. In contrast to popular view, it was coherent with increase in employment in investigated sector. The process was the primary source of capital and know - how for growth of polish banks, caused serious increase in their efficiency and helped to rise competitiveness of our banking sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agenor P.R., Stabilisation Polices, Poverty, and the Labour Market, IMF and World Bank 1998.
 2. Barro R.J., Inequality, Growth and Investment, Harvard 1999.
 3. Bilans płatniczy RP na bazie płatności za lata 1993-2000.
 4. Caves R.E. i inni, Handel i finanse międzynarodowe. Warszawa 1998.
 5. Dollar D., Kraay A., Growth Is Good for the Poor, World Bank 2000.
 6. Easterly W., Inflation and the Poor, World Bank 2000.
 7. Easterly W., Life During Growth, Journal of Economic Growth No 4, 1999, s. 239-276.
 8. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom II. Bankowość, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 9. Giddens A., The consequences of modernity, Cambridge 1990.
 10. Globalisation. Special report, The Economist February 2nd-8th 2002, s. 61-63.
 11. Golka M., Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Poznań 1999.
 12. Gospodarka polska. Analizy i prognozy, Luty 2000, Bank Handlowy w Warszawie SA.
 13. Haliżak E. i inni (red.), Rocznik strategiczny 1999/2000, Warszawa 2000.
 14. Hendeson D., Anti-Liberalism 2000, www.iea.org.uk.
 15. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2000.
 16. Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality, "The Economic Review" No 45, 1955, s. 1-28.
 17. Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa 2002.
 18. Miary pieniądza, www.NBP.com.pl.
 19. Net Official Aid. Emerging - market indicators. The Economist March 23rd-29th 2002, s. 102.
 20. Norberg J., In Defence of Global Capitalism, The Economist February 16th-22nd 2002, s. 28.
 21. Pająkiewicz J. (red.), Makroekonomia, Wrocław 2001.
 22. Polska: międzynarodowa pozycja inwestycyjna, www.NBP.pl.
 23. Raport roczny NBP. Sytuacja finansowa banków za lata 1998-2000, NBP 2001, www.NBP.com.pl.
 24. Roczne mierniki gospodarcze. Polska statystyka publiczna.
 25. Rocznik Statystyczny GUS 2001, Warszawa 2001.
 26. Solarz J.K., Dominujące tendencje rozwoju światowego systemu finansów. Konferencja "Forum bankowe" 2000.
 27. Trade and Foreign Direct Investment, Report by the WTO, 9.10.1996.
 28. Więznowski A., Stopień otwartości gospodarki polskiej - deficyt handlowy i źródła finansowania, Krajowa Konferencja Naukowa, Karpacz 2000.
 29. World Investment Report 1996, UNCTAD, New York 1996.
 30. World Investment Report 2000, UNCTAD, New York 2000.
 31. Zalega T., Wpływ globalizacji na rynek pracy, "Nowe Życie Gospodarcze" 2002 nr 4.
 32. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu