BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waszkiewicz Robert
Title
Ochrona dóbr kultury w procesie inwestycyjnym - zagadnienia prawne : Tezy referatu
Protection of the Culture Property in the Investment Process - Law Issues : The Thesis of Paper
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 14), 1996, z. 48, s. 169-171
Keyword
Prawo budowlane, Ochrona zabytków
Building Code, Conservation
Abstract
Autor przedstawił źródła prawa budowlanego dotyczące m.in. ochrony dóbr kultury i ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich. Zinterpretował pojęcia dobro kultury, zabytek i formy ochrony zabytków według ustawy o ochronie dóbr kultury, przepisów zagospodarowania przetrzennego i według przepisów o ochronie przyrody. Na koniec omówił stosunek procesów inwestycyjnych, a ochrona zabytków i kierunki zmian w obowiązującym prawie.

The paper presents sources of building law of building law connected to protection of the culture property and natural environment protection, spatial planning and permits related to conservation. The author interpretated a concept of cultural heritage and forms of cultural heritage preservation according to cultural heritage preservation act, spatial planning rules and ecological policy. Next the author discusses investment processes in relation to cultural heritage preservation and directions of changes in binding statue. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu