BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudełka Wanda (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Tekiela Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Żywność dietetyczna a zdrowie człowieka
Dietetic Food and People's Health
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 25-51, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Żywienie dietetyczne, Jakość produktów żywnościowych, Model żywienia, Żywienie człowieka
Commodity science, Food commodities, Food industry, Food production, Dietary feeding, Food quality, Feeding model, Human nutrition
Note
summ.
Abstract
Bezpieczna żywność i prawidłowe żywienie należą do najważniejszych czynników środowiskowych człowieka, wpływających korzystnie na stan jego zdrowia i determinujących jego rozwój psychofizyczny. Na rynku żywnościowym występuje wiele produktów spożywczych, wytwarzanych przez przemysł w celu zapewniania konsumentowi bardziej wartościowej zdrowotnie żywności. Wyroby te spełniają określone funkcje dietetyczne, np.: są niskoenergetyczne, przeznaczone do stosowania w diecie odchudzającej, nie zawierają lub zawierają w obniżonej ilości składniki, których zwiększone spożycie może być niekorzystne dla zdrowia, takie jak: tłuszcz, cukier, cholesterol, sól. Posiadają zbilansowany skład, przenaczony dla określonych grup ludności, np. niemowląt, dzieci czy ludzi starszych, są przeznaczone dla osób cierpiących na określone choroby, np. celiakię, cukrzycę, alergie. W artykule omówiono ustawodawstwo dotyczące środków spożywczych i scharakteryzowano problematykę związaną z żywnością dietetyczną.

Proper nutrition consists in supplying our organism with all the necessary nutrients, paying regard to the adequate amounts and right proportions of these food components. Some nutrients can be provided in addition to what we get from food, in a form of pharmaceuticals or dietary supplements, but only exceptionally, when suffering from a disease or when recovering. On the food market there are lots of products manufactured with the intention of providing consumers with more valuable, in terms of health, food. These products fulfill definite dietetic functions, for example they are low-cal products intended for those who want to get thinner, or they are products which contain less unfavourable components or which are free of them, designed for people suffering from coeliac disease, diabetes, various allergies. To guarantee good health quality of food legislative actions, taken both on the international and national scale, are necessary in order to specify the requirements which food products must fulfill and to make a basis for standardization and inspection. According to the EU and Polish legislation the following groups of dietetic food are distinguished: - first milk (for babies 1-4 months old), - subsequent milk and food products for older babies 5-12 months old, - supplementary food products for children (1-3 years old), -low-cal food products and those with decreased caloricity to help maintain the proper body mass, - food products for special medical purposes, - low-sodium food products together with low-sodium and sodium-free salts, - gluten-free food products, - food products for people engaged in strenuous exercise, especially for sportsmen, food products for people suffering from disturbances of carbohydrate metabolism (diabetes). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Informacyjny, lipiec 2000, http://suimed.tpned.pl/biuletyn/2000.
 2. Blenford D. E., Food and Drink for Modem Living and Sporting Activities, "Food Tcchnology Europe" 1996, nr 6/7.
 3. Blenford D.E., Winter Drinks, "International Food Ingredients" 1996, nr 3.
 4. Brouns F., Functional DrinksforAthlets, Vitafooda International Conference, Kopenhagen 1997.
 5. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Gertig H., Żywność a zdrowie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
 7. Goldberg I., Functional Foods, Designer Foods, Pharmafoods, Nutraceuticals, Chapman & Hall, New York 1994.
 8. Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M., Dietetyka, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1998.
 9. Koletzko B., Aggett P.J., Bindels J.G., Growth, Developement and Differantation. A Functional Food Science Aproach, "British Journal of Nutrition" 1998, vol. 80.
 10. Kołożyn-Krajewska D., Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 11. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP. Koncepcje i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Wydawnictwo SIT, Warszawa 1998.
 12. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa 1998.
 13. Kutermankiewicz J., Kowrygo B., Rynek napojów, które "dodają skrzydeł", "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 5.
 14. Macura R., Nutraceutyki - preparaty dietetyczne i odżywcze specjalnego przeznaczenia, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 4.
 15. Mojska H., Szponar L., Sprawozdanie z XX Sesji Komitetu do spraw Żywienia i Żywności Specjalnego Dietetycznego Przeznaczenia Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, "Żywność, Żywienie a Zdrowie" 1996, nr 4.
 16. Nitecka E., Obiedziński M., Prawo żywnościowe Unii Europejskiej, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2000.
 17. Ogólna technologia żywności, E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, WNT, Warszawa 1996.
 18. Okolska G., Słodziki słodzące w żywieniu ludzi, http://www.izz.waw.pl/wwzz/opinie. 23.10.2003.
 19. Owczarek L., Mączyńska D., Jasińska D., Produkty funkcjonalne dla sportowców, napoje o kontrolowanej tonii, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 4.
 20. Raczyński G., Raczyńska B., Sport i żywienie, Resortowe Centrum Medyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1996.
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek, Dz.U. nr 108, poz. 520 ze zm.
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych, Dz.U. nr 129, poz. 845.
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Dz.U. nr 104, poz. 1094.
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, Dz.U. nr 79, poz. 693.
 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. nr 180, poz. 1499.
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, Dz.U. nr 242, poz. 2047.
 27. Smith K.M., Infant Foods, Vitafooda International Conference, Kopcnhagen 1997.
 28. Szewczyński J., Skrodzka Z., Higiena żywienia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 29. Szponar L., Mojska H., Żywność, żywienie, zdrowie w okresie dzieciństwa, Prace IŻŻ, Warszawa 1998.
 30. Świderski F., Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 31. Świderski F., Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa 1999.
 32. Thompson M.S., Issues Associated with the Use and Regulalion of Fal Subsitutcs, "Food Science and Nutrition" 1992, vol. 32.
 33. Tyszkiewicz L., Zamienniki tłuszczu w technologii żywności o obniżonej energetyczności, "Przemysł Spożywczy" 1992, nr 5.
 34. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. nr 63, poz. 634.
 35. Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw, Dz.U. nr 135, poz. 1145.
 36. Wills J., Biblia żywności i żywienia, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2000.
 37. Ziemlański Ś., Odżywki dla sportowców i innych osób obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym, "Nowa Medycyna" 1996, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu