BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypek Elżbieta, Szczepańska Katarzyna
Title
Motivation in Quality Management as a Factor of Market Success
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1997, vol. 31, s. 199-213
Keyword
Zarządzanie jakością, Motywacje, Zarządzanie przez jakość
Quality management, Motivation, Total Quality Management (TQM)
Note
streszcz.
Abstract
W artykule omówiono rolę motywacji w zarządzaniu przez jakość. Przedstawiono źródła przewagi konkurencyjnej, czynniki stymulujące konieczność jej zbudowania, warunki niezbędne dla osiągniecia i utrzymania. Omówiono też bariery utrudniające uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Przedstawiono istotę TQM i najważniejsze jego elementy. Wskazano na potrzeby motywacji w odniesieniu do kadry kierowniczej oraz pracowników.. Omówiono rolę, sposób przeprowadzania i przydatność szkoleń z punktu widzenia wdrażania TQM. Dokonano również prezentacji wyników badań dotyczących wybranych aspektów motywacji, przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach.

The article discussed the role of motivation in quality management. Discussed barriers which make difficult to rich competition superiority on the market. Presented essence of TQM and its the most important elements. Shows necessity of motivation with reference to management staff and employees. Discussed role and usefulness of training from point of view putting into practice TQM. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu