BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygierewicz Mariusz
Title
Przeszkody rozwoju bankowości transgranicznej w Unii Europejskiej
Obstacles of Transborder Banking Development in the European Union
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 23-41, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Usługi bankowe, Prawo bankowe, Rynek usług bankowych, Bankowość, Usługi transgraniczne
Banking services, Banking law, Banking services market, Banking, Cross border services
Abstract
Scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju bankowości transgranicznej w Unii Europejskiej. Autor wskazuje na utrzymywanie się licznych i poważnych barier prawnych rozwoju działalności banków w skali międzynarodowej. Wyraża przy tym pogląd, iż pomimo znaczących postępów w zakresie harmonizacji prawnych rozwiązań unijnych w zakresie działania banków, proces tworzenia jednolitego rynku usług bankowych w Unii Europejskiej nie zakończy się w najbliższej przyszłości.

Characterized conditions of transborder banking development in the European Union. The author points at legal barriers in development of banks' activity in the international scale. The author claims that in spite the progress in legal harmonization in the range of banks' activity, the process of creation of banking services single market doesn't finish in the near future. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ball M., RIGS European Housing Review 2005, RICS 2005.
 2. Biała Księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2004.
 3. EU banking structure, European Central Bank, Frankfurt 2005.
 4. European Commission, Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010), Brussels, 2004.
 5. FEE Position Paper on Take Over of Losses in the EU, January 2005.
 6. Financial Services Action Plan: Progress and Prospects, Expert Group on Banking, 2004.
 7. Guidelines for co-operation between consolidating supervisors and host super visors, Committee of European Banking Supervisors, CEBS CP 09, 8 July 2005.
 8. Jenkins P., Buck T., On the move: why European companies may see benefits in a corporate statute with fewer limitations, "Financial Times", October 11, 2005.
 9. London Economics, The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, London 2005.
 10. Orędziak L., Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", 2003, Nr 7.
 11. Orędziak L., Rynek finansowy Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 1999.
 12. Radło M-J. Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 13. Sobańska K., Sieradzan. P., Podatek VAT od usług finansowych, Twigger, Warszawa 2001.
 14. Springer W., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Twigger, Warszawa 2001.
 15. A survey of international banking, "The Economist", 2005, Nr 21.
 16. Zapadka P., Niemierka S., Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytów i finansowych w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", 2003, Nr 11-12.
 17. Zapadka P., Niemierka S., Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt", 2003, Nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu