BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatr Maciej S.
Title
Rating kredytowy. Praktyczne aspekty implementacji wewnętrznych modeli oceny ryzyka kredytowego - przykład Niemiec i Japonii
Credit Rating. Practical Aspects of Implementation of Internal Models of Credit Risk Evaluation - German and Japanese Examples
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 56-72
Keyword
Rating, Ryzyko kredytowe, System bankowy, Kredyt bankowy
Rating, Credit risk, Banking system, Bank credit
Country
Niemcy, Japonia
Germany, Japan
Abstract
Zaprezentowano zasady konstrukcji najnowszego modelu ratingowego, wykorzystywanego do zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie Finansowej niemieckich Kas Oszczędnościowych oraz w banku japońskim działającym w skali międzynarodowej. Analiza głównych zalet i ograniczeń zastosowania modelu ratingowego posłużyła Autorowi do identyfikacji głównych przesłanek szerszego wykorzystania tego modelu w polskim sektorze bankowym przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwiązań postulowanych przez Komitet Bazylejski w Nowej Umowie Kapitałowej.

Presented structure of the latest rating model, using to credit risk management in Financial Group of German Savings Banks and Japanese bank functioning on international scale. The author identify main factors of using this model in Polish banking sector. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu