BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Waldemar
Title
Konsolidacja polskiego rynku energetycznego na tle europejskich rynków energetycznych
Consolidation of Polish Power Industry on the Background of European Power Market
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 66, s. 123-136, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Energetyka, Rynek energetyczny, Energia elektryczna, Polityka energetyczna
Energetics, Energy market, Electric power, Energy policy
Abstract
Zaprezentowano rozwiązania rynkowe i zasady działania przedsiębiorstw na rynku energetycznym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Jako cel artykułu przyjęto wskazanie kierunków potencjalnych rozwiązań rynku energetycznego w Polsce, w wyniku wprowadzenia mechanizmów rynkowych do jego działalności. Autor wskazał przy tym na wzrost ryzyka inwestycyjnego, na które składa się niestabilność cen energii oraz ryzyka związanego z rozdzieleniem produkcji energii od jej przesyłu.

Presented market solutions and principles of companies' activity on power market in selected European countries. The goal of this article is to point out the directions of potential solutions of power market in Poland. The author concentrates on increase of investment risk. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Wydawnictwa zwarte:
 2. Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu" pod red. nauk. dr A. Dobroczyńskiej, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003.
 3. Hazel J., Fuzje i przejęcia; narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo K.E. Lider S.C., Warszawa 2000.
 4. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 5. Beskidzki Dom Maklerski S.A, Wydział Analiz, Raport Analityczny Południowy Koncern Energetyczny.
 6. Biedrzycki J., Janiszewska Z., Kozak M., Seklecki P., Europejski Rynek Energii Elektrycznej i gazu - projekty nowych uregulowań komisji europejskiej, "Biuletyn URE 2/2004".
 7. Ciszewska B., Monopolowa recydywa, "Rzeczpospolita", 28.09.2000.
 8. Duda M., Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, "Biuletyn URE 1/2004", URE, Warszawa 2004.
 9. Juchniewicz L., Stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie kryteriów uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, "Biuletyn URE 4/2000".
 10. Mielczarski W., Konsolidacja w energetyce, "Nowe Życie Gospodarcze", Towarzystwo Autorów "NŹG", Kielce 25.06.2000.
 11. Sanderski A., Reguły WTO w handlu energii, "Biuletyn URE 2/2003", Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003, Nr 2(28).
 12. Zelkowski J., Strategia rozwoju branży energetycznej w krajach Unii Europejskiej, "Rynek Energii", Lublin 2003, Nr 6/2003.
 13. Materiały internetowe:
 14. www.cire.pl/UE/odcinki.ee.html
 15. www.wirtschaft-polen.de/pl/pdf-infobiezace/infojbiez_27.06.02.pdf
 16. www.mgip.gov.pl/GOSPODARKA/Energetyka/Konkurencja+w+sektorze+energetycznym.htm
 17. www.wirtschaft-polen.de/pl/pdf-infobiezace/info_biez_27.06.02.pdf
 18. www.pke.pl/dp/cms/content.xml7id=&mi=midl0&mp=midl0
 19. www.ure.gov.pl/prezes/st_prezesa_lhtml
 20. www.megaenergia.pl/index.html
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu