BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bratnicki Mariusz, Zbierowski Przemysław
Title
Profil uwagi - nowe kryterium rekrutacji
Attention Profile - a new criterion of recruitment
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 2, s. 23-31
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Menedżer, Kryteria rekrutacji pracowników
Human Resources Management (HRM), Manager, Recruitment criteria
Abstract
Uwaga jest jednym z istotnym elementów, współtworzących charakterystykę procesów poznawczych. Opierając się na selektywności i ograniczoności uwagi, stworzona została „koncepcja uwagowa firmy" (attention-based view of the firm). Traktuje ona zbiorową uwagę organizacji jako jej najcenniejszy zasób, a prawidłowe nią zarządzanie jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu organizacji. Podejście takie powinno być również wykorzystane w rekrutacji, a profil uwagi winien zostać włączony do kryteriów doboru pracowników. Sensowne i uzasadnione wydaje się zatem przyciąganie do organizacji menedżerów o profilu uwagi zgodnym z wymaganiami stawianymi przez daną organizację. Opracowanie kładzie podwaliny pod sprzężenie zarządzania uwagą z rekrutacją i otwiera drogę do dalszych rozważań teoretycznych, badań empirycznych i praktycznego wykorzystania tej koncepcji w firmie.

This paper presents the question of attention management in the organization and shows basie principles for incorporating attention distribution into the set of recruitment criteria. Attention is a crucial element molding the characteristics of cognitive processes. The attention-based view of the company was developed on the basis of attention selectivity and limitations. It con-siders the organization 's mass attention as one of its most valuable resources, one whose proper proper management is a source of competitive advantage and organizational success. This approach should be utilized in recruitment and the attention profile should be introduced as a criterion for selecting employees. Thus, it seems reasonable and justified for an organization to attract managers whose attention profile is in line with the requirements of the given organization. This study lays the groundwork for coupling attention management with recruitment, thus opening the road to further theoretical consideration, empirical research, and the application of this concept in business.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bennis W.G., Nanus B. (1985), Leaders: The strategies for taking charge, HarperCollins, New York.
 2. Bratnicki M., Zbierowski P. (2003), Searching for competitive advantage in transformed economy: entrepreneurship, environment and organizational attention - summary [w:] Frontiers o f Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley.
 3. Broadbent D.E. (1958), Perception and communication, Pergamon Press, London.
 4. Cherry C. (1953), Some experiments on the recognition of speech with one and two ears, "Journal of the Acoustical Society of America", 957-970.
 5. Cohen M.D., March J.G., Olsen J.P. (1972), A garbage can model of organizational choice, "Administrative Science Quarterly", No. l, 1-25.
 6. Davenport T.H., Beck J.C. (2001), The attention economy: Understanding the new currency of business, Harvard Business School Press, Boston, 138, 20.
 7. Gifford S. (1997), Limited attention and the role of the venture capitalist, "Journal Of Business Venturing", No. 6.
 8. Gifford S. (1998), Limited entrepreneurial attention and economic development, "Small Business Economics", No. 1.
 9. Gifford S., (1998), The allocation of limited entrepreneurial attention, Kluwer Academic press, Boston.
 10. Gifford S., Wilson C. (1995), A model of project evaluation with limited attention, "Economic Theory", No. 1.
 11. Kahneman D. (1973), Attention and effort, Prentice Hali, Englewood Cliffs. Nęcka E. (2000), Procesy uwagi [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 80, 94.
 12. Ocasio W. (1997). Towards an attention-based view of the firm, "Strategic Management Journal", No. 6, 189, 187-206, 127-190.
 13. Penrose E. (1959), 'The theory of the growth of the firm, University Press, Oxford.
 14. Shiffrin R.M., Schneider M.W. (1977), Controlled and automatic human information processing. II. Perceptual learning, automatic attending, and a general theory, "Psychological Review".
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu