BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurczewska Urszula
Title
Lobbing w Unii Europejskiej - implikacje dla krajów kandydujących
Lobbing in the European Union - its implications for candidating countries
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 1, s. 92-102
Keyword
Grupa interesu, Lobbing
Interest group, Lobbying
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat rzecznictwo interesów odgrywa coraz donioślejszą rolę, co przejawia się głównie w tworzeniu stałych sieci kontaktów grup interesu z instytucjami wspólnotowymi, a także w gwałtownym wzroście ugrupowań lobbingowych, firm świadczących usługi prawne, konsultingowe, przedstawicielstw międzynarodowych korporacji. W artykule przedstawiono niektóre organizacje rzecznictwa interesów. Dokonano charakterystyki najważniejszych organizacji reprezentujących interesy ekonomiczne i regionalne. Pominięte zostały ugrupowania promocyjne, konsumenckie, rzecznicy ochrony środowiska itp.

The advocacy of interests has become increasingly important in the European Union for the last few years. The sign of it is establishing permanent contact networks of interest groups with the EU institutions and a dramatic increase in the number of lobbing groups, consulting companies, and agencies of international cooperation. The publication discusses organizations of interests' advocacy. It characterises the most important organizations representing economic and regional interests. It omits, however, promotion organizations, consumers' organizations, the advocates of natural environment protection, etc.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu