BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duraj Tomasz
Title
Pojęcie osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy : Wykładnia i praktyka
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 6, s. 19-27
Keyword
Zarządzanie, Prawodawstwo, Przedsiębiorstwo, Pracodawcy, Kodeks pracy
Management, Legislation, Enterprises, Employers, Labour Code
Abstract
Mimo iż ustawodawca posługuje się w przepisach kodeksu pojęciem osoby (pracownika) zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy od 1994 r., dopiero w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. doszło do ustanowienie jego definicji. Należy jednak podkreślić, że nie zdecydowano się na stworzenie definicji o charakterze uniwersalnym, która w sposób kompleksowy i zbiorczy konkretyzowałaby treść tego terminu, a jedynie ograniczono się do jej sformułowania na potrzeby głównie działu szóstego kodeksu pracy poświęconego problematyce czasu pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. N.G. Aleksandrów, Prawny stosunek pracy, Warszawa 1951, s. 224.
 2. G. Bieniek, Przedsiębiorstwa państwowe - przepisy i komentarz, Warszawa 1997, s. 111.
 3. J. Drozdowicz, Zarząd w systemie samorządu spółdzielni, Warszawa 1968, s. 11 i n.
 4. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 1999, s. 44.
 5. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy - komentarz, Warszawa 2000, s. 14.
 6. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy - komentarz, Warszawa 2000, s. 711-712.
 7. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Prawo pracy, t. l, Warszawa 2001, s. I/C/141.
 8. M. Gersdorf, Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, Warszawa 1993, s. 35.
 9. B. Gliński, Zarządzanie (w.) Mata encyklopedia ekonomiczna, Warszawa 1974, s. 929.
 10. Z. Hajn, Glosa do wyroku SN z 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSP 2000, nr 12, póz. 177, s. 594.
 11. Z. Hajn, Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 10, s. 20.
 12. Z. Hajn, Pracodawca (w:) Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - komentarz do instytucji prawnych, red. L. Florek, Warszawa 2001, s. l i n.
 13. Z. Hajn, Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy - cz. I, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 5, s. 20.
 14. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy - komentarz, Warszawa 1996, s. 398.
 15. U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 1996, s. 595.
 16. A. Jasińska, Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych zmian kodeksu pracy, „Służba Pracownicza" 1997, nr 3, s. 9-10.
 17. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy - komentarz, Zakamycze 2001, s. 334.
 18. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1992, s. 147.
 19. L. Kaczyński, W sprawie jednostki organizacyjnej jako pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 5, s. 38.
 20. A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993, s. 80-84 i 107-108.
 21. P. Kłosiewicz, Zagadnienia prawne stosunku pracy i odpowiedzialności dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1973, s. 15-20.
 22. J. Kruczalak-Jankowska, Umowy menedżerskie, Warszawa 2000, s. 19.
 23. Z. Kubot, Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Wrocław 1999, s. 16 i n.
 24. Z. Kubot, Rodzaje kontraktów menedżerskich (w:) Zarządzanie spółką prawa handlowego, Warszawa--Wrocław-Poznań-Zielona Góra 1997, s. 227.
 25. T. Liszcz, Status kadr kierowniczych w zakładach pracy gospodarki uspołecznionej (w:) Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, tom 6; red. T. Zieliński, Prace Naukowe UŚ, Katowice 1983, nr 622, s. 59.
 26. T. Liszcz, Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w PRL, Lublin 1986, s. 17.
 27. A. Patulski, Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, Gdańsk 2001, s. 25-26.
 28. M. Piekarski (w:) Kodeks cywilny - komentarz, tom I, Warszawa 1972, s. 230 i n.
 29. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk 1978, s. 288.
 30. W. Pyzioł, Nowe zasady reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstw państwowych, „Państwo i Prawo" 1983, nr 4, s. 68.
 31. Z. Salwa, Kodeks pracy po nowelizacji - komentarz, Bydgoszcz 1996, s. 23-24.
 32. R. Szarek, Glosa do wyroku SN z 20.10.1998 r., (I PKN 390/98), OSP 2000, nr 7-8, s. 348.
 33. M. Święcicki, Podmioty stosunku pracy (w:) Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957, s. 51.
 34. M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 121.
 35. A. Wolter, Prawo cywilne, zarys części ogólnej, Warszawa 1982, s. 307 i n.
 36. Nowy kodeks pracy, red. J. Wratny, Warszawa 1996, s. 9.
 37. J. Wratny, D. Kotowska, J. Szczot, Nowy kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1996, s. 303.
 38. T. Zieliński (w:) Kodeks pracy - komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2000, s. 119.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu