BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojewska Barbara
Title
Znaczenie zarządzania wiedzą i zasobami ludzkimi w podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw
Importance of Knowledge and Human Resources Management in Raising Enterprise Innovativeness
Source
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 1-7
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą
Human Resources Management (HRM), Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Knowledge management
Abstract
Nie jest możliwe wyznaczenie jednego uniwersalnego modelu zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Uniwersalne, powszechnie mogą być stosowane tylko reguły skutecznego działania przedsiębiorców (kreatorów firm) w obszarze zarządzania ludźmi. W sytuacji szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego konieczny jest profesjonalizm działania w obszarze personalnym, wprowadzenie oprócz nowoczesnej strategii firmy również strategii personalnej. Tylko w ten sposób małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku.

It is not possible to set forth a single universal model of human resource management at SMEs. Universally, commonly may only be used the rules of efficient activities of entrepreneurs (companies creators) in the area of human resource management. In the situation of rapidly changing economic environment, there is the need for professionalism of activities in the personal dimension, introduction — besides an up-to-date strategy of the company — also personal strategy. Only this way, small and medium enterprises will be able to cope with ever growing demands of the competitive market.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 68.
 2. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, PSB, Kraków 1996, s. 268.
 3. P. Drucker, Praktyka zarządzania, AE, Kraków 1994, s. 73.
 4. J. Fotyga, Rola koncepcji OD w rozwoju nowoczesnego ZZL, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"2003, nr l, s. 51.
 5. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 26.
 6. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999, s. 300.
 7. K Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 22.
 8. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002, nr 3-4, s. 9.
 9. Przedsiębiorczość i rozwój firmy, pod red. J. Targalskiego, AE, Kraków 1999, s. 45-48.
 10. E. Skrzypek, Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność przedsiębiorstwa, w: Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowskiego, Difin, Warszawa 2003, s. 398.
 11. J. Strużyna, Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, AE, Katowice 2002, s. 175-180.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu