BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dehmel Małgorzata
Title
Strefa rozwoju centrum miasta : Warunki realizacji wizji
Zone of the Town Centre Development
Source
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 329-340
Keyword
Polityka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Strategia rozwoju, Analiza SWOT, Centrum miasta
Spatial policy, Spatial economy, Town spatial development, Development strategy, SWOT analysis, Centre of urban
Country
Gdynia
Gdynia
Abstract
Rewitalizacja terenów zdegradowanych w obszarach miejskich obejmuje: przekształcenia gospodarcze, zmiany własnościowe, planową likwidację degradacji środowiska, wyburzenia i czyszczenie terenu, programowanie nowych inwestycji, wprowadzanie nowych funkcji lokalnych, programowanie zintegrowanych działań na rzecz wzrostu bazy podatkowej, liczby miejsc pracy i kapitału urbanistycznego miasta, marketing miasta. Przedmiotem artykułu jest zagadnienie restrukturyzacji terenów zdegradowanych (poprzemysłowych) w obszarach miejskich na przykładzie Strefy Rozwoju Centrum Miasta Gdynii. Autorka przedstawia historię i lokalizację Strefy, jej cele przekształceń i program rewitalizacji oraz jego silne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Development Zone of Gdynia Town Centre is an example for restructurisation problem of the degraded grounds in city areas. The author presents history and location of Development Zone of Gdynia Town Centre (Strategia Rozwoju Centrum Miasta), conversion objectives and the zone revival program; its strong and weak points, chances and threats. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0079-3493
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu