BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowski Stanisław, Rosak Joanna
Title
Koncepcja i praktyczne wykorzystanie metody SPACE
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 6, s. 12-14, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Placówki służby zdrowia, Metoda SPACE, Analiza strategiczna, Proces podejmowania decyzji, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku
Medical facilities, Strategic Position and Action Evaluation (SPACE), Strategic analysis, Decision making process, Business strength
Abstract
Przedmiotem analizy zawartej w artykule jest szpital funkcjonujący w powiecie posiadający status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Analiza pokazuje, jak ważne w ocenie pozycji strategicznej firmy oraz jej działalności jest zastosowanie metody SPACE. Wykazano przydatność metody SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) w dostarczaniu informacji nowych i ważnych z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji w jednostce służby zdrowia. Podkreślono, że stosowanie analizy SPACE daje w rezultacie bardzo dokładny obraz sytuacji strategicznej, w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo oraz jej konsekwencji dla możliwości wyboru stojących do jego dyspozycji alternatyw strategicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ALTKORN J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2002.
 2. CZARNECKI P., Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej szkoły wyższej, praca doktorska, UL, Łódź 1999.
 3. GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
 4. GORCZYCKA E., Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia - opinie pacjentów, "Przegląd Organizacji", 7-8/2004.
 5. KLASIK A., Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.
 6. NOGALSKI B., RYBICKI J.M, Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
 7. NOGALSKI B., RYBICKI J.M., Wykorzystanie metody SPACE w ocenie fundamentalnej przedsiębiorstwa, (w:) J. DURAJ (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Łódź - Nałęczów 2000.
 8. PENC-PIETRZAK L, Strategiczne zarządzanie marketingiem, Key Text, Warszawa 1999.
 9. ROWE A.J., MASON R.O., DICKEL K.E., Strategic Management and Business Policy, Addison - Wesley Publishing Company 1986.
 10. SZYMAŃSKI M., WALENTYNOWICZ P., Procedura analizy SPACE, "Przegląd Organizacji", 7-8/2004.
 11. WALENTYNOWICZ P., SZYMAŃSKI M., Koncepcja usprawnień analizy SPACE, (w:) J. JEZAK (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. l, s. 617-629, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.
 12. WSZENDYBYŁ E., BORKOWSKI S., Servqual the Method of Figures' Analysis In a Research of Service Quality, [w:] 7 Medzinarodne vedecke sympozium. Kvalita a spol'ahlivost strojov. Sprievodna akcia Medzinarodneho strojarskeho vel'trhu 2002 v Nitre, Nitra 2002.
 13. WSZENDYBYŁ E., BORKOWSKI S., Jakość usług hotelarskich, [w:] Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, (red.) I. JĘDRZEJCZYK, W. MYNARSKI, Katowice 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu