BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warżała Rafał
Title
Taksonomiczna analiza lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Taxonomic analysis of localisation of direct foreign investment
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 4, s. 19-31, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza taksonomiczna, Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Statystyka regionalna, Inwestycje zagraniczne
Taxonomic analysis, Direct investments, Foreign capital, Regional statistics, Foreign investment
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule przeprowadzono ocenę zaangażowania kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w układzie przestrzennym 16 województw, wykorzystując metody taksonomiczne oraz metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Przeprowadzona analiza przestrzennego zróżnicowania lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych wykazała, że jest to problem istotny i nasilający się w miarę wzrostu wolumenu tych inwestycji w Polsce.

Inflow of direct foreign investment (DPI) to Poland is an important element of economic transformation. In the situation of deficiency of domestic capital resources, this element is a supplement of domestic resources and impacts on speed up of economic development growth. In this context, a level of disproportion of investment distribution in a regional scale is an essential problem. Conducted by taxonomic methods (synthetic variables analysis, Ward's method, taxonomic pattern development method) analyses of regional distribution of DPI localisation in years 1998—2003 proved the intensification of diversification on that reason. The most attractive investment regions of Poland are the following voivodships: Mazowieckie, Śląskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie and others regions located along the Polish western border. However investors avoid the eastern regions of Poland (voivodship: Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie) and the Świętokrzyskie voivodship. Through inflow of DPI is important and essential for economic development in scale of the State it adds to the intensification of disproportion in economic development in regional scale.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego za lata 1998-2003, GUS, Warszawa
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczvch, PWN, Warszawa
  3. Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, AE, Kraków
  4. Hellwig Z. (1994), Taksonometria w konstrukcjach i ocenach strategii gospodarczych, (w:) Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce, tom l, AE, Wrocław
  5. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Kraków
  6. Małuszyńska E. (1993), Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 132, Poznań Rocznik Statystyczny Województw 2003, GUS, Warszawa
  7. Strahl D. (1990), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa
  8. Zeliaś A. (red.) (1995), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków
  9. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE, Kraków
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu