BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Jacek, Wawrzyniak Katarzyna
Title
Popyt na wodę w miejskich gospodarstwach domowych
Demand on Water in Urban Households
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 4, s. 32-38, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Woda, Konsumpcja gospodarstw domowych, Modele ekonometryczne
Water, Consumption in household, Econometric models
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule podjęto próbę opisu zmian popytu na wodę wykazywanego przez miejskie gospodarstwa domowe w Polsce w latach 1997—2003. Badaniem objęto 18 wybranych polskich miast oraz dla porównania wszystkie miasta mające sieć wodociągową. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono znaczący systematyczny spadek zużycia wody w badanym okresie. Wykazano również, że poziom konsumpcji wody przez gospodarstwa domowe uzależniony jest przede wszystkim od jej ceny jednostkowej oraz wielkości miasta.

In the paper the authors tried to describe changes in water demand of urban households in Poland within a period of 1997-2003. Research concerns 18 Polish towns. These towns are compared to all towns in Poland with water-line system. It turned out that there is an evidence for systematic decreasing of water consumption. It was also proved that a level of water consumption of households is related mostly to the price of water and to the size of town.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Batóg J. (2003), Ekonometryczna analiza popytu na wodą, Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe nr 345, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 13, praca zb. pod red. J. Hozera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
  2. Batóg J., Wawrzyniak K. (1997), Wykorzystanie norm w zarządzaniu, (w:) Mikroekonometria w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 23, Materiały-Konferencje, Szczecin
  3. Biszof K. (1995), Wykorzystanie funkcji diagnostycznej modeli ekonometrycznvch w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca doktorska (maszynopis), Szczecin
  4. Gatnar E., Walesiak M. (2000), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
  5. Hozer J. (1989), Funkcja diagnostyczna modeli ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu