BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stobiecka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej
Estimation of Significance Coefficients in Multi-dimensional Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 659, s. 25-39, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wielowymiarowa analiza porównawcza, Badania marketingowe, Badania konsumenckie
Multi-dimensional comparative analysis, Marketing research, Consumer research
Note
summ.
Abstract
Szacowanie ważności cech danego produktu jest bardzo ważne z punktu widzenia racjonalizacji procesów projektowania. Celem opracowania jest ocena możliwości szacowania współczynników ważności w oparciu o opinie konsumentów i ekspertów.

The problem of estimating significance coefficients is one of the basic - albeit not always sufficiently appreciated - issues of multi-dimensional comparative analysis. The purpose of this article is to evaluate the possibilities for estimating significance coefficients based on individual consumer and expert opinion. The study proposes two methods for measuring the stability of respondents' opinions, of which one is demonstrated on the basis of a case study on fruit juice in cartons. The author contends that, based on Weber, Fechner and Stevens' models, it is possible to create a scale for the stability of consumer opinions. Work on this issue continues. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 284, Wrocław 1984.
 3. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1980.
 4. Choynowski M., Przedmowa [w:] J.P. Guilford, A.R. Comrey, Pomiar w psychologii, Ossolineum, Wrocław 1961.
 5. English H.B., English A.C., A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, Longmans, London 1958.
 6. Goude G., On Fundamental Measurement in Psychology, Almqvist och Wiksell, Stockholm Studies in Psychology 2, Stockholm 1962.
 7. Poradnik matematyczny, pod red. I. Dziubińskiego i T. Świętkowskiego, PWN, Warszawa 1982.
 8. Problemy psychologii matematycznej, pod red. J. Kozieleckiego, PWN, Warszawa 1971.
 9. Stevens S.S., A Metric for Social Consensus. „Science" 1966, nr 151.
 10. Stobiecka J., Pomiar stabilności opinii respondentów na skalach szacunkowych, VII Warsztaty Metodologiczne nt.: „Badanie czynników wpływających na zachowania podmiotów rynkowych. Analiza interakcji" Wrocław, maj 2003.
 11. Stobiecka J., Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych [w:] Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze nie-metrycznym, pod red. E. Gatnara, VI Warsztaty Metodologiczne, Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2003.
 12. Stobiecka J., Problem ważkości cech jakościowych w ustalaniu kompleksowych wskaźników jakości wyrobów. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1992, nr 381.
 13. Stobiecka J„ Ustalanie współczynników ważności cech produktów rynkowych, „Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 8.
 14. Stobiecka J., Wykorzystanie podejścia „wiele cech - wiele metod" do oceny wiarygodności skal pomiarowych [w:] Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, pod red. M. Walesiaka, IV Warsztaty Metodologiczne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 856, Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu