BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewski Władysław
Title
Efektywność rynku pracy w Danii
Efficiency of the Labour Market in Denmark
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 63-71, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia, Zabezpieczenie społeczne
Labour market, Unemployment reduction, Social security system
Note
summ., rez.
Country
Dania
Denmark
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie funkcjonowania rynku pracy w Danii w latach 1990—2003. Scharakteryzowano rozwój zatrudnienia i bezrobocie, a także instytucjonalne czynniki oddziałujące na rynek pracy. Ujęto główne wyznaczniki sukcesu duńskiego modelu zatrudnienia. Do głównych jego cech można zaliczyć: wysoki stopień partnerstwa społecznego, wysoki wskaźnik zatrudnienia, niską stopę bezrobocia, niski poziom prawnej ochrony stosunków pracy połączony z wysokim poziomem zabezpieczenia społecznego, wysoki stopień kompensacji zasiłków dla bezrobotnych oraz długi okres ich pobierania. W wyniku reform rynku pracy, systemu podatkowego i innych uwarunkowań stopa bezrobocia zmniejszyła się z 9,6% w 1993 r. do 5,6% w 2003 r., natomiast zatrudnienie wzrosło w tym okresie z 2562 tys. do 2755 tys.

The aim of the article was to present the labour market in Denmark in the period of 1990-2003. The development of the employment and unemployment and institutional factors influencing the labour market were also described. The main indicators of the success of the Danish employment model were defined. The co-operation with all social partners is the essential part of the labour market policy. The main factors of the Danish employment model are: a high level of the social partnership, a high indicator of the employment, a low unemployment rate, a low level of the legal protection of the labour contracts joint with a high level of social security benefits, a high level of the unemployment benefits and a long period of receiving them. In consequence of the reforms in the labour market, tax system and other conditions the unemployment rate decreased from 9,6% in 1993 to 5,6% in 2003, the employment increased in this period from 2562 thous. to 2755 thous. respectively.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Auer P., Employment revival in Europe. Small countries on the way to way to success, ILO, Geneva 2000
  2. Bolvig I., Jensen P., Rosholm H., The employment effects of active social policy in Denmark, IZA Discussion paper, No 736, 2003
  3. Geerdsen L. P., Does labour market training motivate job search? A study of incentive effects of compulsory ALMP in the Danish UJ system. The Danish Nationale Institute of Social Research, Working Paper 23, 2002
  4. Kiander J., The Nordic Welfare State in the 1999's. Consequences of Disinflation and Fiscal Consolidation in The Three Nordic EU Countries, Ezoncplus Working Paper, No 13D. Supplement to Working Paper 13, 2003
  5. Madsen P. K., The Danish model of Flexicurity: Experiences and lessons to learn. Paper to ETUI Conference: "Flexicurity - Conceptual issues and political implementation in Europe", Brussels 2003
  6. Madsen P. K., Denmark: Flexibility, security and labour market success, Employment and Training Papers, No 53, ILO, Geneva 1999
  7. New labour market reforms, Denmark, 1999, "European Industrial Relations Review" No 305
  8. Plougmann P., Madsen P. K., Flexibility, employment development and active labour market policy in Denmark and Sweden in the 1990's, 2001
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu