BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Grzegorz
Title
Nominanty niesymetryczne w wielowymiarowej analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych
Assymetric Nominants in the Multi-Dimensional Analysis of the Financial Situation of Business
Source
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 2, s. 123-131, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Keyword
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Analiza wielowymiarowa, Sytuacja finansowa
Financial analysis of enterprise, Multi-dimensional analysis, Financial situation
Note
summ.
Abstract
W badaniach kondycji finansowej jednostek gospodarczych przeprowadzanych za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej, bardzo często występującym rodzajem zmiennych są nominanty, często pomijane w związku z problemami przy tworzeniu mierników syntetycznych. W pracy przedstawiono definicje nominanty jednomodalnej i jej różne rodzaje stosowane w badaniach empirycznych. Nominanty te autor określa jako nominanty symetryczne. Zauważając istnienie zmiennych (wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik bieżącej płynności itp.), dla których nie jest objętne, czy wartość jest większa czy mniejsza od optymalnej autor wprowadza następnie nominantę niesymetryczną i przedstawia zasady zamiany obu typów nominant na stymulanty.

The variables frequently appearing in the studies of the financial situation of businesses employing the multidimensional comparative analysis (MCA) are nominants. The problem of such variables is rarely mentioned in the literature. The definition of a nominant is given in the paper and different types of nominants are discussed. A new type of nominant, asymmetric nominant is proposed. The MCA methods, in particular the methods of linear ordering of the multifeature objects, require such variables as stimulants or destimulants. When nominants are also present among variables there is a problem of the change of variables from nominants to stimulants. A uniform method of the change from symmetric and asymmetric nominants to stimulants is suggested here.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
  2. Błaczkowska A., Dziechciarz J., Kowalewski G., Nominanty w ocenie atrakcyjności segmentów rynkowych, Taksonomia 1998 Zeszyt 5, s. 145-151.
  3. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1984 Nr 284. Seria: Monografie i opracowania nr 23.
  4. Borys T., Metodv normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny 1978 Zeszyt 2, s. 227-239.
  5. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968 Zeszyt 4, s. 307-321
  6. Mika J., Perspektywy integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską, Prace Naukowe AE w Katowicach 1997.
  7. Nowak E., Problemy wielowymiarowej analizy sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych pod red. A. Zeliasia, AE, Kraków 1998, s. 117-130.
  8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  9. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, Przegląd Statystyczny 1997 nr l, s. 69-77.
  10. Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, Taksonomia 1996 Zeszyt 3, s. 29-42.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu